MyFleet | GSGroup

Nyomkövetés • Járműkövetés • Flottakövetés

SHADOW

© 2014,2022 GSGroup MyFleet Zrt.

Telefon: +36 1 506 0400

Fax: +36 1 506 0410

E-mail: [email protected]

Hogyan működik a Myfleet járműkövetés?

A MyFle­et egy mű­hol­das (GPS ala­pú) járműkövető rend­szer, amellyel a nap 24 órá­já­ban fel­ügyel­he­ti jár­mű­flot­tá­já­nak pil­la­nat­nyi és his­to­ri­kus ese­mé­nye­it, nap-óra-perc pon­tos­ság­gal.

A MyFle­et jár­mű­kö­ve­tő rend­szer hasz­ná­la­tá­val egy­sze­rű­en és gyor­san meg tud­ja ál­la­pí­ta­ni, hol jár­nak az au­tói, azok mi­lyen se­bes­ség­gel ha­lad­nak, mennyi a jár­mű­vek ál­tal már meg­tett út hossza, il­let­ve hány li­ter üzem­anyag van a tar­tály­ban.

Jár­mű­kö­ve­tő rend­sze­rünk funk­ci­ói nem csak pon­to­sabb nyil­ván­tar­tást, de ha­té­ko­nyabb és egy­sze­rűbb el­szá­mo­lá­si rend­szert nyúj­ta­nak Ön­nek, így el­fe­lejt­he­ti a me­net­le­ve­lek ve­ze­té­sé­nek bo­nyo­lult pro­ce­dú­rá­ját, és költ­sé­ge­it is je­len­tő­sen csök­kent­he­ti!

GPS nyom­kö­ve­tő esz­kö­zün­ket gép­jár­mű­vé­be te­le­pít­jük, amely a ben­ne lé­vő SIM kár­tya se­gít­sé­gé­vel (GPRS csa­tor­nán ke­resz­tül) ada­to­kat küld köz­pon­ti flot­ta­kö­ve­tő szer­ve­rünk­re. Az ada­tok fel­dol­go­zá­sát kö­ve­tő­en Ön in­ter­net­bön­gé­sző­jé­nek se­gít­sé­gé­vel bár­hon­nan, azon­nal hoz­zá­fér­het a je­len­le­gi és a múlt­bé­li po­zí­ci­ók­hoz és kü­lön­bö­ző sta­tisz­ti­kák­hoz, mint pl. a me­net­le­vél, a meg­tett út­vo­nal, üzem­anyag­szint, vagy az el­fo­gyasz­tott üzem­anyag-mennyi­ség.

A rendszer alapvetően három részre bontható:

 • Műholdas
  vevőegység
 • Központi
  szerver
 • Kliens
  szoftver
 • A járműben elhelyezett műholdas vevőegység

  A jár­mű­be sze­relt ké­szü­lék egy nagy ér­zé­keny­sé­gű GPS-ve­vőt, va­la­mint egy GSM egy­sé­get tar­tal­maz. A GPS ve­vő a nap 24 órá­já­ban ké­pes meg­ha­tá­roz­ni a jár­mű po­zí­ci­ó­ját né­hány mé­te­res pon­tos­ság­gal. Az így ka­pott po­zí­ció-ada­to­kat a ké­szü­lék bel­ső me­mó­ri­á­ban rög­zí­ti, majd a be­ál­lí­tott idő­kö­zön­ként to­váb­bít­ja azt a MyFle­et köz­pon­ti szer­ve­re fe­lé, a GSM csa­tor­nát hasz­nál­va.

 • Központi szerver

  A köz­pon­ti szer­ver a rend­szer lel­ke, ez ke­ze­li az ada­tok fo­ga­dá­sát, tá­ro­lá­sát és elem­zé­sét, ame­lyek a nyom­kö­ve­tő ké­szü­lé­kek­től ér­kez­nek.

  A MyFle­et köz­pon­ti szer­ve­re Bu­da­pes­ten, a BIX-ben (Bu­da­pest In­ter­net Exc­han­ge) ta­lál­ha­tó. Az el­ér­he­tő leg­ma­ga­sabb üzem­biz­ton­ság­ról és az ada­tok ki­emelt vé­del­mé­ről a rob­osz­tus hard­ver és szoft­ver­plat­form, na­pi szin­tű adat­men­tés, szü­net­men­tes táp­el­lá­tás és meg­fe­le­lő­en kli­ma­ti­zált he­lyi­ség gon­dos­ko­dik.

 • A kliens szoftver a szerveren tárolt adatok megtekintéséhez

  A köz­pon­ti szer­ver adat­bá­zi­sá­hoz a MyFle­et Ma­na­ger kli­ens prog­ram se­gít­sé­gé­vel fér­het hoz­zá, amely le­he­tő­vé te­szi, hogy vi­zu­á­li­san nyo­mon kö­ves­se jár­mű­ve­it, és ki­nyer­je a ren­del­ke­zés­re ál­ló ada­to­kat, je­len­té­se­ket. A rend­szer mo­bi­li­tá­sa le­he­tő­vé te­szi, hogy az iro­dá­ból, ott­hon­ról vagy kül­föld­ről is figye­lem­mel le­hes­sen kí­sér­ni a cél­ob­jek­tu­mo­kat. A szoft­ver le­he­tő­sé­get ad út­nyil­ván­tar­tás ké­szí­té­sé­re, akár na­pi szin­ten is. Az esz­kö­zök­höz kü­lön­fé­le ér­zé­ke­lők (üzem­anyag­szint-ér­zé­ke­lő, aj­tó-cso­mag­tér nyi­tás­ér­zé­ke­lő, gép­jár­mű­ve­ze­tő-azo­no­sí­tás, stb.) csat­la­koz­tat­ha­tók, me­lyek ál­la­po­ta szin­tén el­len­őriz­he­tő a rend­sze­ren ke­resz­tül.

  Az egyes jár­mű­vek ada­ta­it csak­is az te­kint­he­ti meg, aki­nek az adott jár­mű ada­ta­i­hoz jel­sza­vas hoz­zá­fé­ré­se van.