MyFleet | GSGroup

Nyomkövetés • Járműkövetés • Flottakövetés

SHADOW

© 2014,2022 GSGroup MyFleet Zrt.

Telefon: +36 1 506 0400

Fax: +36 1 506 0410

E-mail: [email protected]

Adatfeldolgozási megállapodás

(1. verzió, hatályos: 2018. május 25-től)

GSG­ro­up MyFle­et Zrt.

CVR/vál­la­lat azo­no­sí­tá­si szá­ma: 01-10-048455

és

GSG­ro­up In­no­va­ti­on Cent­re Zrt.

CVR/vál­la­lat azo­no­sí­tá­si szá­ma: 25416866-2-43

(a to­váb­bi­ak­ban: "Adat­fel­dol­go­zó"), va­la­mint

[Az ügy­fél]

El­sőd­le­ges cím:

CVR/vál­la­lat azo­no­sí­tá­si szá­ma:

(a to­váb­bi­ak­ban: "Adat­ke­ze­lő")

(kü­lön: "Fél", együt­te­sen: "Fe­lek")

Adat­fel­dol­go­zá­si Meg­ál­la­po­dást kö­töt­tek az Adat­fel­dol­go­zó ál­tal az Adat­ke­ze­lő ré­szé­re fel­dol­go­zott sze­mé­lyes ada­tok­ról.

1
A MEG­ÁL­LA­PO­DÁS HÁT­TE­RE ÉS CÉL­JA
1.1
A fe­lek 2018. má­jus 25-től ér­vé­nyes ha­tállyal meg­ál­la­po­dást köt­nek ar­ról (Szol­gál­ta­tá­si Meg­ál­la­po­dás), hogy az Adat­fel­dol­go­zó mo­bi­la­dat­gyűj­tés­sel kap­cso­la­tos szol­gál­ta­tá­so­kat és meg­ol­dá­so­kat nyújt az Adat­ke­ze­lő ré­szé­re (a "Szol­gál­ta­tá­sok") Je­len Adat­fel­dol­go­zá­si Meg­ál­la­po­dás (a to­váb­bi­ak­ban: "Meg­ál­la­po­dás") a Szol­gál­ta­tá­si Meg­ál­la­po­dás (Elő­fi­ze­tői szer­ző­dés) ki­egé­szí­té­se, ezért a je­len Meg­ál­la­po­dás­ban nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­sek­re a Szol­gál­ta­tá­si Meg­ál­la­po­dás fel­té­te­lei vo­nat­koz­nak.
1.2
A Szol­gál­ta­tá­si Meg­ál­la­po­dás (be­le­ért­ve az ütem­ter­vet és a füg­ge­lé­ket) alap­ján tör­té­nő szol­gál­ta­tás tel­je­sí­té­se cél­já­ból az Adat­fel­dol­go­zó az Adat­ke­ze­lő­vel kap­cso­lat­ban ál­ló egyé­nek, pél­dá­ul al­kal­ma­zot­tak és al­vál­lal­ko­zók sze­mé­lyes ada­ta­it dol­goz­za fel (a to­váb­bi­ak­ban: "Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok").
1.3
A Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­kal kap­cso­lat­ban az Adat­ke­ze­lő az ada­to­kat ke­ze­li, míg az Adat­fel­dol­go­zó az ada­to­kat fel­dol­goz­za. En­nek ér­tel­mé­ben az Adat­fel­dol­go­zó ki­zá­ró­lag ar­ra jo­go­sult, hogy a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­to­kat az Adat­ke­ze­lő ne­vé­ben és az ál­ta­la adott út­mu­ta­tó alap­ján a Szol­gál­ta­tá­si Meg­ál­la­po­dás­ban meg­ha­tá­ro­zott Szol­gál­ta­tá­sok el­vég­zé­sé­nek cél­já­ból a szük­sé­ges mér­ték­ben fel­dol­goz­za.
1.4
A Meg­ál­la­po­dás az Adat­fel­dol­go­zó ál­tal az Adat­ke­ze­lő ne­vé­ben fel­dol­go­zott Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­ra vo­nat­ko­zik, mint pél­dá­ul (de nem ki­zá­ró­la­go­san) az adat­gyűj­tés, adat­rög­zí­tés, adat­ren­de­zés, adat­tá­ro­lás, adat­mó­do­sí­tás vagy köz­zé­té­tel, il­let­ve ezen fo­lya­ma­tok bár­mely kom­bi­ná­ci­ó­ja. A Meg­ál­la­po­dás meg­ha­tá­roz­za a Fe­lek sze­re­pét, va­la­mint sza­bá­lyoz­za a Fe­lek jo­ga­it és kö­te­le­zett­sé­ge­it a vo­nat­ko­zó ha­tá­lyos adat­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok sze­rint.
2
MEG­HA­TÁ­RO­ZÁ­SOK
2.1
Je­len Meg­ál­la­po­dás­ban rög­zí­tett meg­ha­tá­ro­zá­so­kon kí­vül az Ál­ta­lá­nos Adat­vé­del­mi Ren­de­let (GDPR) (EU 2016/679 sz. ren­de­let) 4. cik­ké­nek fo­ga­lom­meg­ha­tá­ro­zá­sai ér­vé­nye­sek.
3
AZ ADAT­KE­ZE­LŐ SZE­RE­PE ÉS KÖ­TE­LE­ZETT­SÉ­GEI
3.1
A Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok tu­laj­do­no­sa az Adat­ke­ze­lő.
3.2
Az Adat­ke­ze­lő fe­le­lős­sé­ge an­nak biz­to­sí­tá­sa, hogy a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok fel­dol­go­zá­sa az Adat­ke­ze­lő szék­he­lyé­ül szol­gá­ló or­szág­ban/ or­szá­gok­ban ép­pen ha­tály­ban lé­vő vo­nat­ko­zó adat­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok kö­ve­tel­mé­nye­i­nek meg­fe­lel­jen.
3.3
Az Adat­ke­ze­lő fe­le­lős­sé­ge, hogy az adat­ke­ze­lés a GDPR ren­de­let 6. cik­ke­lyé­ben fog­lal­tak­nak meg­fe­lel­jen, az ott fel­so­rolt va­la­mely jog­alap sze­rint tör­tén­jen, va­la­mint a vo­nat­ko­zó jog­sza­bá­lyok ál­tal le­fek­te­tett tör­vé­nyes ala­po­kon nyu­god­jon. Az Adat­ke­ze­lő fe­le­lős­sé­ge to­váb­bá, hogy az érin­tet­tet tá­jé­koz­tas­sa ar­ról, hogy az adat­ke­ze­lés so­rán adat­fel­dol­go­zót vesz igény­be.
3.4
Ami­kor az adat­fel­dol­go­zás az érin­tett be­le­egye­zé­sén ala­pul, az Adat­ke­ze­lő fe­le­lős­sé­ge bi­zo­nyí­ta­ni, hogy az érin­tett az el­várt tá­jé­koz­ta­tást kö­ve­tő­en, ki­fe­je­zet­ten hoz­zá­já­rult a fel­dol­go­zá­si mű­ve­let­hez.
4
AZ ADAT­FEL­DOL­GO­ZÓ SZE­RE­PE ÉS KÖ­TE­LE­ZETT­SÉ­GEI
4.1
Az Adat­fel­dol­go­zó az Adat­ke­ze­lő ne­vé­ben fel­dol­goz­za a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­to­kat, amely adat­fel­dol­go­zást ki­zá­ró­lag az­zal a cél­lal vég­zi, hogy az 1. mel­lék­let­ben meg­ha­tá­ro­zott adat­fel­dol­go­zá­si fel­ada­to­kat el­vé­gez­ze. Az érin­tet­tek ka­te­gó­ri­á­it, il­let­ve a ke­zelt sze­mé­lyes ada­tok tí­pu­sa­it az 1. mel­lék­let tar­tal­maz­za. A sze­mé­lyes ada­to­kat ki­zá­ró­lag az Adat­ke­ze­lő írás­be­li uta­sí­tá­sai alap­ján ke­ze­li – be­le­ért­ve a sze­mé­lyes ada­tok­nak va­la­mely har­ma­dik or­szág vagy nem­zet­kö­zi szer­ve­zet szá­má­ra va­ló to­váb­bí­tá­sát is –, ki­vé­ve ak­kor, ha az adat­ke­ze­lést az Adat­fel­dol­go­zó­ra al­kal­ma­zan­dó uni­ós vagy tag­ál­la­mi jog ír­ja elő. Eb­ben az eset­ben er­ről a jo­gi elő­írás­ról az Adat­fel­dol­go­zó az Adat­ke­ze­lőt az adat­ke­ze­lést meg­elő­ző­en ér­te­sí­ti, ki­vé­ve, ha az Adat­ke­ze­lő ér­te­sí­té­sét az adott jog­sza­bály fon­tos köz­ér­dek­ből tilt­ja.
4.2
Az Adat­fel­dol­go­zó a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok fel­dol­go­zá­sát nem vé­gez­he­ti sa­ját cél­já­ra. Ez azt je­len­ti, hogy az Adat­fel­dol­go­zó nem vé­gez­het to­váb­bi ku­ta­tá­si, elem­zé­si vagy pro­fil­ké­szí­té­si te­vé­keny­sé­get az azo­no­sí­tott Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­ra vo­nat­ko­zó­an. Ezen­kí­vül az Adat­fel­dol­go­zó nem hasz­nál­hat fel Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­to­kat az Adat­fel­dol­go­zó ál­tal har­ma­dik fél­nek nyúj­tott sem­mi­lyen ter­mék­kel vagy szol­gál­ta­tás­sal kap­cso­lat­ban. Az adat­fel­dol­go­zó gyűjt­het azon­ban sta­tisz­ti­kai ada­to­kat, elem­zé­se­ket, tren­de­ket és egyéb össze­sí­tett vagy más mó­don ano­nim­má tett ada­to­kat, ame­lye­ket az adat­szol­gál­ta­tók­tól az Adat­fel­dol­go­zók meg­ol­dá­sai, ter­mé­kei vagy szol­gál­ta­tá­sai fel­hasz­ná­lá­sa kap­csán nyert (a to­váb­bi­ak­ban: "Össze­sí­tett Ada­tok"). Az Adat­fel­dol­go­zó fel­hasz­nál­hat Össze­sí­tett Ada­to­kat a GSG­ro­up meg­ol­dá­sa­i­nak, ter­mé­ke­i­nek és szol­gál­ta­tá­sa­i­nak fej­lesz­té­se, tá­mo­ga­tá­sa és mű­köd­te­té­se cél­já­ból, va­la­mint ezek­nek a ter­mé­kek­nek és szol­gál­ta­tá­sok­nak hasz­ná­la­tá­val kap­cso­lat­ban je­len­té­sek ké­szí­té­se és ter­jesz­té­se cél­já­ból. Az Adat­fel­dol­go­zó nem ter­jeszt Össze­sí­tett Ada­to­kat olyan for­má­ban, amely azo­no­sít­hat­ja az ügy­fe­le­it vagy adat­szol­gál­ta­tó­it, va­la­mint nem azo­no­sít­ja ügy­fe­le­it vagy adat­szol­gál­ta­tó­it az Össze­sí­tett Ada­tok for­rá­sa­ként sem.
4.3
Az Adat­fel­dol­go­zó a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­to­kat bi­zal­ma­san ke­ze­li. E kö­te­le­zett­sé­ge idő­be­li kor­lá­to­zás nél­kül fenn­áll, füg­get­le­nül at­tól, hogy köz­ben a Fe­lek kö­zöt­ti együtt­mű­kö­dés meg­szűnt vagy más mó­don vé­get ért.
4.4
Az Adat­fel­dol­go­zó a Meg­ál­la­po­dás tel­jes idő­tar­ta­ma alatt el­vég­zi, be­szer­zi és fenn­tart­ja az adat­vé­del­mi ha­tó­sá­gok­nál azo­kat a kö­te­le­ző re­giszt­rá­ci­ó­kat, be­je­len­té­se­ket és ér­te­sí­té­se­ket, ame­lyek a vo­nat­ko­zó adat­vé­del­mi sza­bá­lyo­zás ér­tel­mé­ben az Adat­fel­dol­go­zó kö­te­les­sé­gei kö­zé tar­toz­nak.
4.5
Az Adat­fel­dol­go­zó­nak gon­dos­kod­nia kell ar­ról, hogy az al­kal­ma­zot­tak vagy más olyan sze­mé­lyek, aki­ket e Meg­ál­la­po­dás alap­ján Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok fel­dol­go­zá­sá­ra fel­ha­tal­maz­tak, ti­tok­tar­tá­si kö­te­le­zett­sé­get vál­lal­tak, vagy meg­fe­le­lő tör­vé­nyi ti­tok­tar­tá­si kö­te­le­zett­ség alatt áll­nak. Az Adat­fel­dol­go­zó­nak a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­hoz va­ló hoz­zá­fé­rést azok­ra az al­kal­ma­zot­tak­ra vagy más sze­mé­lyek­re kell kor­lá­toz­nia, akik­nek az Adat­ke­ze­lő fe­lé fenn­ál­ló kö­te­le­zett­ség tel­je­sí­té­se cél­já­ból van szük­sé­ge a sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­hoz tör­té­nő hoz­zá­fé­rés­re.
4.6
Az Adat­fel­dol­go­zó­nak az ál­ta­la vég­zett adat­fel­dol­go­zó te­vé­keny­ség­ről elekt­ro­ni­kus nyil­ván­tar­tást kell ve­zet­nie. Ez a nyil­ván­tar­tás a kö­vet­ke­ző in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­maz­za:
a)
az Adat­fel­dol­go­zó, va­la­mint a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok fel­dol­go­zá­sá­ért fe­le­lős sze­mély ne­ve és kap­cso­lat­tar­tá­si ada­tai;
b)
az Adat­ke­ze­lő ne­vé­ben el­vég­zett fel­dol­go­zá­si ka­te­gó­ri­ák;
c)
adott eset­ben,asze­mé­lyes­ada­tokeset­le­ges­to­váb­bí­tá­sa­egy­har­ma­di­k­or­szág­ba vagy nem­zet­kö­zi szer­ve­zet­hez, meg­ad­va a har­ma­dik or­szág vagy a nem­zet­kö­zi szer­ve­zet ne­vét, va­la­mint a meg­fe­le­lő adat­vé­del­mi in­téz­ke­dé­sek do­ku­men­tá­ci­ó­ját;
d)
az 5. be­kez­dés­ben em­lí­tett mű­sza­ki és szer­ve­ze­ti biz­ton­sá­gi in­téz­ke­dé­sek ál­ta­lá­nos le­írá­sa.
Az Adat­fel­dol­go­zó ké­rés­re az Adat­ke­ze­lő vagy az érin­tett adat­vé­del­mi ha­tó­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé te­szi a do­ku­men­tu­mo­kat.
4.7
Az Adat­fel­dol­go­zó­nak min­den­kor be kell tar­ta­nia a vo­nat­ko­zó adat­vé­del­mi jog­sza­bá­lyo­kat. A vo­nat­ko­zó adat­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok vál­to­zá­sa ese­tén az Adat­ke­ze­lő­nek jo­ga van a je­len Meg­ál­la­po­dás­ban rög­zí­tett uta­sí­tá­sok en­nek meg­fe­le­lő mó­do­sí­tá­sá­ra, az új írás­be­li uta­sí­tá­sok to­váb­bí­tá­sa­kor 30 na­pos elő­ze­tes írás­be­li ér­te­sí­tést ad­va az Adat­fel­dol­go­zó­nak.
5
BIZ­TON­SÁ­GI IN­TÉZ­KE­DÉ­SEK
5.1
Az Adat­fel­dol­go­zó­nak a vo­nat­ko­zó adat­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ál­tal elő­írt biz­ton­sá­gi in­téz­ke­dé­sek min­den, köz­vet­le­nül az Adat­fel­dol­go­zó­ra vo­nat­ko­zó kö­ve­tel­mé­nyé­nek meg kell fe­lel­nie, va­la­mint az Adat­ke­ze­lő­re vo­nat­ko­zó spe­ci­á­lis adat­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nye­ket is be kell tar­ta­nia. Ezt a kö­ve­tel­ményt az al­vál­lal­ko­zók­kal kö­tött eset­le­ges meg­ál­la­po­dá­sok­nak is tük­röz­ni­ük kell (lásd 6. pont), mely­nek so­rán a GDPR ren­de­let 32. cik­ke­lyé­ben fog­lal­tak sze­rint kell el­jár­nia.
5.2
Az Adat­fel­dol­go­zó­nak min­den szük­sé­ges mű­sza­ki és szer­ve­ze­ti biz­ton­sá­gi in­téz­ke­dést meg kell ten­nie, hogy a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­ra néz­ve a kö­vet­ke­ző fel­té­te­lek tel­je­sül­je­nek:
a)
vé­let­le­nül vagy jog­el­le­ne­sen ne sem­mi­sül­je­nek meg, ne sé­rül­je­nek meg, ne vessze­nek el, ne mó­do­sít­sák és ne dol­goz­zák fel őket,
b)
en­ge­dély nél­kül ne vál­ja­nak nyil­vá­nos­sá vagy hoz­zá­fér­he­tő­vé, il­let­ve
c)
a vo­nat­ko­zó adat­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok meg­sér­té­sé­vel más mó­don ne ke­rül­je­nek fel­dol­go­zás­ra.
5.3
A Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok fel­dol­go­zá­sa­kor az Adat­fel­dol­go­zó töb­bek kö­zött a kö­vet­ke­ző fel­ada­to­kat lát­ja el:
be­je­lent­ke­zé­si el­já­rás­sal és jel­szó­vé­de­lem­mel kap­cso­la­tos pro­to­kollt ve­zet be, va­la­mint tűz­fa­lat és ví­rus­vé­del­mi szoft­vert al­kal­maz és tart fenn,
biz­to­sít­ja, hogy a bi­zal­mas Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­to­kat tar­tal­ma­zó ira­tok tá­ro­lá­sa zárt he­lyen tör­tén­jen,
Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­to­kat tar­tal­ma­zó ira­tok ki­se­lej­te­zé­se ese­tén vál­lal­ja, hogy eze­ket nem a sze­mét­be dob­ják, ha­nem az Adat­fel­dol­go­zó iro­dá­i­ban le­da­rál­ják,
biz­to­sít­ja, hogy ki­zá­ró­lag mun­ka cél­já­ból olyan dol­go­zók fér­hes­se­nek hoz­zá a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­hoz, akik­re szük­ség van a je­len Meg­ál­la­po­dás­ban meg­ha­tá­ro­zott Szol­gál­ta­tá­sok el­vég­zé­sé­hez,
biz­to­sít­ja az ada­tok meg­fe­le­lő biz­ton­sá­gi men­té­sét,
biz­ton­sá­go­san tá­rol­ja az adat­tá­ro­ló mé­di­át, hogy az ne le­gyen hoz­zá­fér­he­tő har­ma­dik fél szá­má­ra,
biz­to­sí­ta­nia kell, hogy az adat­fel­dol­go­zás­hoz hasz­nált épü­le­tek és rend­sze­rek biz­ton­sá­go­sak le­gye­nek, va­la­mint ar­ról, hogy csak rend­sze­re­sen fris­sí­tett, jó mi­nő­sé­gű hard­ve­rek és szoft­ve­rek le­gye­nek hasz­ná­lat­ban,
biz­to­sí­ta­nia kell, hogy a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­to­kat ke­ze­lő sze­mé­lyek meg­fe­le­lő ok­ta­tást, uta­sí­tá­so­kat és út­mu­ta­tást kap­ja­nak a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok fel­dol­go­zá­sá­val kap­cso­lat­ban, be­le­ért­ve az em­lí­tett biz­ton­sá­gi kö­ve­tel­mé­nye­ket.
5.4
Adat­fel­dol­go­zó kö­te­les a je­len Meg­ál­la­po­dás sze­rin­ti adat­fel­dol­go­zás­hoz hasz­nált szer­ve­rek, szol­gál­ta­tá­si köz­pon­tok, stb. fi­zi­kai el­he­lyez­ke­dé­sé­ről az in­for­má­ci­ót az Adat­ke­ze­lő ré­szé­re fris­sen tar­ta­ni, és vál­to­zás ese­tén azon­nal írás­ban ér­te­sí­te­ni er­ről.
5.5
Az Adat­fel­dol­go­zó az Adat­ke­ze­lő ké­ré­sé­re meg­fe­le­lő in­for­má­ci­ót nyújt ah­hoz, hogy az Adat­ke­ze­lő bi­zo­nyí­ta­ni tud­ja a szük­sé­ges tech­ni­kai és szer­ve­ze­ti biz­ton­sá­gi in­téz­ke­dé­sek meg­lé­tét.
5.6
Az Adat­ke­ze­lő ké­ré­sé­re az Adat­fel­dol­go­zó éven­te egy­szer kö­te­les füg­get­len szak­ér­tő ál­tal ké­szí­tett au­dit je­len­tést ké­szít­tet­ni és to­váb­bí­ta­ni szá­má­ra a je­len Meg­ál­la­po­dás­ban rög­zí­tett biz­ton­sá­gi kö­ve­tel­mé­nyek Adat­fel­dol­go­zó ál­ta­li be­tar­tá­sá­ról. Az au­dit je­len­tést az au­dit je­len­té­sek­re vo­nat­ko­zó el­is­mert szab­vány­nak meg­fe­le­lő­en kell el­ké­szí­te­ni. Az adat­fel­dol­go­zó­nak az au­dit je­len­tés­sel kap­cso­la­tos költ­sé­ge­it az Adat­ke­ze­lő meg­té­rí­ti. Ezen fe­lül az Adat­ke­ze­lő sa­ját költ­sé­gén jo­go­sult füg­get­len szak­ér­tőt ki­ne­vez­ni, aki­nek az Adat­fel­dol­go­zó kö­te­les jo­go­sult­sá­got ad­ni a lé­te­sít­mé­nye­i­be tör­té­nő be­ju­tás­hoz és a meg­fe­le­lő in­for­má­ció meg­szer­zé­sé­hez, hogy el­len­őriz­ni tud­ja az Adat­fel­dol­go­zót a szük­sé­ges mű­sza­ki és szer­ve­ze­ti biz­ton­sá­gi in­téz­ke­dé­sek vég­re­haj­tá­sá­val és fenn­tar­tá­sá­val kap­cso­lat­ban. A szak­ér­tő az Adat­fel­dol­go­zó ké­ré­sé­re alá­ír­ja a szo­ká­sos ti­tok­tar­tá­si meg­ál­la­po­dást, az Adat­fel­dol­go­zó­tól ka­pott vagy meg­szer­zett összes in­for­má­ci­ót bi­zal­ma­san ke­ze­li és ki­zá­ró­lag az Adat­ke­ze­lő­nek to­váb­bít­ja.
5.7
Az Adat­fel­dol­go­zó az Adat­ke­ze­lőt az aláb­bi ese­tek­ben azon­nal kö­te­les ér­te­sí­te­ni:
a)
a mű­kö­dés szü­ne­te­lé­se;
b)
az adat­vé­del­mi sza­bá­lyok és/vagy biz­ton­sá­gi in­téz­ke­dé­sek meg­sze­gé­sé­nek gya­nú­ja;
c)
a biz­ton­sá­gi fel­té­te­lek tény­le­ges sé­rü­lé­se, amely a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­vé­let­len vagy jog­el­le­nes meg­sem­mi­sü­lé­sét, el­vesz­té­sét, vagy azok meg­vál­toz­ta­tá­sát, en­ge­dély nél­kü­li köz­zé­té­te­lét vagy az ada­tok­hoz va­ló en­ge­dély nél­kü­li hoz­zá­fé­rést ered­mé­nyez­te;
d)
a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok fel­dol­go­zá­sá­val kap­cso­la­tos egyéb sza­bály­ta­lan­sá­gok meg­tör­tén­te­kor
va­la­mint az Adat­ke­ze­lőt ha­la­dék­ta­la­nul tá­jé­koz­tat­ni kell min­den vo­nat­ko­zó tény­fel­tá­ró te­vé­keny­ség­ről, nyo­mo­zás­ról, fej­le­mény­ről és más ha­son­ló lé­pés­ről.
5.8
Az Adat­ke­ze­lő a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­kal kap­cso­la­tos min­den vissza­élés­ről jegy­ző­köny­vet ké­szít, amely tar­tal­maz­za a sze­mé­lyes ada­tok­kal kap­cso­la­tos vissza­élés­re vo­nat­ko­zó té­nye­ket, azok ha­tá­sát és a meg­tett el­len­in­téz­ke­dé­se­ket.
6
MÁS ADAT­FEL­DOL­GO­ZÓK
6.1
Az Adat­fel­dol­go­zó a je­len 6. pont ér­tel­mé­ben el­fo­ga­dott al­vál­lal­ko­zó­kon kí­vül nem jo­go­sult a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­to­kat kö­zöl­ni, to­váb­bí­ta­ni vagy át­ad­ni har­ma­dik fél vagy más adat­fel­dol­go­zók (al­vál­lal­ko­zók) ré­szé­re, ki­vé­ve ha a köz­lés­re vagy át­adás­ra tör­vény kö­te­le­zi.
6.2
Az Adat­ke­ze­lő el­is­me­ri és el­fo­gad­ja, hogy az Adat­fel­dol­go­zó je­len­le­gi al­vál­lal­ko­zói al­vál­lal­ko­zó­ként al­kal­maz­ha­tók, va­la­mint hogy az Adat­fel­dol­go­zó le­cse­rél­he­ti őket és új al­vál­lal­ko­zó­kat al­kal­maz­hat a Szol­gál­ta­tá­sok el­vég­zé­sé­hez. Az Adat­fel­dol­go­zó tá­jé­koz­tat­ja az Adat­ke­ze­lőt min­den olyan ter­ve­zett vál­to­zás­ról, amely to­váb­bi Adat­fel­dol­go­zók igény­be­vé­te­lét vagy azok cse­ré­jét érin­ti, ez­zel biz­to­sít­va le­he­tő­sé­get az Adat­ke­ze­lő­nek ar­ra, hogy ezek­kel a vál­toz­ta­tá­sok­kal szem­ben ki­fo­gást emel­jen.
6.3
A Szol­gál­ta­tá­sok el­vég­zé­sé­hez al­kal­ma­zott al­vál­lal­ko­zók je­len­le­gi lis­tá­ja a 2. mel­lék­let­ben ta­lál­ha­tó, amely tar­tal­maz­za az al­vál­lal­ko­zók azo­no­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges ada­to­kat, va­la­mint az or­szá­got, ahol tar­tóz­kod­nak.
6.4
Az Adat­fel­dol­go­zó vál­lal­ja, hogy a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok al­vál­lal­ko­zó ré­szé­re tör­té­nő át­adá­sa előtt az al­vál­lal­ko­zó egy adat­fel­dol­go­zá­si meg­ál­la­po­dást ír alá, amely­ben az Adat­fel­dol­go­zó és az Adat­ke­ze­lő fe­lé ki­nyi­lat­koz­tat­ja, hogy a je­len Meg­ál­la­po­dás tar­tal­mát ma­gá­ra néz­ve kö­te­le­ző­nek is­me­ri el. Elő­for­dul­hat, hogy nem EU-hoz vagy Eu­ró­pai Gaz­da­sá­gi Tár­su­lás­hoz tar­to­zó or­szág­ban dol­go­zó al­vál­lal­ko­zó ese­tén az Adat­fel­dol­go­zó és az al­vál­lal­ko­zó kö­zött az EU-ban ilyen­kor szab­vá­nyos szer­ző­dé­ses fel­té­te­le­ket kell al­kal­maz­ni, ezért az Adat­ke­ze­lő ezen­nel meg­ad­ja a szük­sé­ges jo­gi fel­ha­tal­ma­zást ah­hoz, hogy az Adat­fel­dol­go­zó ilyen szab­vá­nyos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek­kel szer­ződ­jön az Adat­ke­ze­lő ne­vé­ben.
6.5
Az Adat­fel­dol­go­zó ilyen eset­ben is tel­jes fe­le­lős­ség­gel tar­to­zik az Adat­ke­ze­lő fe­lé az al­vál­lal­ko­zó kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek tel­je­sí­té­sé­vel kap­cso­lat­ban. Az Adat­ke­ze­lő az­zal, hogy az Adat­fel­dol­go­zó ré­szé­ről al­vál­lal­ko­zók be­vo­ná­sá­ba be­le­egye­zett, nem men­te­sí­tet­te az Adat­fel­dol­go­zót je­len Meg­ál­la­po­dás sze­rin­ti kö­te­le­zett­sé­ge tel­je­sí­té­se alól.
6.6
Az Adat­fel­dol­go­zó még az­előtt ér­te­sí­tést küld új az al­vál­lal­ko­zó be­vo­ná­sá­ról, mi­előtt fel­ha­tal­maz­ná őt a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok fel­dol­go­zá­sá­ra a vo­nat­ko­zó szol­gál­ta­tá­sok fel­té­te­le­i­nek meg­fe­le­lő­en. Az Adat­ke­ze­lő az 1. mel­lék­let ér­tel­mé­ben az Adat­fel­dol­go­zó ál­tal ré­szé­re meg­kül­dött ér­te­sí­tés meg­ér­ke­zé­se után 10 mun­ka­na­pon be­lül ki­fo­gást emel­het az új al­vál­lal­ko­zó el­len. Amennyi­ben az Adat­ke­ze­lő ki­fo­gást emel egy új al­vál­lal­ko­zó el­len, az Adat­fel­dol­go­zó az Adat­ke­ze­lő­nek oko­zott ter­he­ket ok nél­kül nem nö­vel­ve a le­he­tő leg­töb­bet meg­te­szi an­nak ér­de­ké­ben, hogy a Szol­gál­ta­tá­so­kat az Adat­ke­ze­lő ré­szé­re meg­vál­toz­tas­sa vagy az Adat­ke­ze­lő el­kép­ze­lé­se­i­nek job­ban meg­fe­le­lő, anya­gi­lag is el­fo­gad­ha­tó vál­to­zást ja­va­sol­jon, vagy a Szol­gál­ta­tá­sok hasz­ná­la­ta­kor el­ke­rül­je, hogy a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­to­kat a ki­fo­gá­solt új al­vál­lal­ko­zó dol­goz­za fel. Ha az Adat­fel­dol­go­zó nem tud éssze­rű, har­minc (30) na­pot nem meg­ha­la­dó ha­tár­időn be­lül ilyen vál­to­zást ja­va­sol­ni, az Adat­ke­ze­lő fel­mond­hat­ja a Szol­gál­ta­tá­sok­nak azt a ré­szét, ame­lyet az Adat­fel­dol­go­zó nem tud vég­re­haj­ta­ni a ki­fo­gá­solt új al­vál­lal­ko­zó be­vo­ná­sa nél­kül. Az Adat­fel­dol­go­zó a fel­mon­dott Szol­gál­ta­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban vissza­fi­ze­ti az Adat­ke­ze­lő­nek a szer­ző­dé­ses idő­tar­tam­nak a fel­mon­dás ha­tály­ba­lé­pé­se nap­ja után hát­ra­lé­vő ré­szé­re vo­nat­ko­zó eset­le­ge­sen elő­re ki­fi­ze­tett össze­get.
7
KÉ­REL­MEK, REK­LA­MÁ­CI­ÓK ÉS EGYÉB KÖ­TE­LE­ZETT­SÉ­GEK
7.1
Amennyi­ben az Adat­fel­dol­go­zó vagy al­vál­lal­ko­zó egy adat­szol­gál­ta­tó­tól, an­nak kép­vi­se­lő­jé­től vagy a ha­tó­sá­gok­tól a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­hoz tör­té­nő hoz­zá­fé­rés­sel kap­cso­la­tos ké­rel­met kap, az Adat­fel­dol­go­zó in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül kö­te­les a ké­rel­met az Adat­ke­ze­lő ré­szé­re in­téz­ke­dés cél­já­ból to­váb­bí­ta­ni, ki­vé­ve azt az ese­tet, ha az Adat­fel­dol­go­zó sa­ját tör­vé­nyes kö­te­les­sé­ge a ké­re­lem ke­ze­lé­se. Az Adat­fel­dol­go­zó­nak a ké­re­lem kéz­hez­vé­te­lé­ről min­den eset­ben tá­jé­koz­tat­nia kell az Adat­ke­ze­lőt.
7.2
Amennyi­ben az Adat­fel­dol­go­zó vagy al­vál­lal­ko­zó egy adat­szol­gál­ta­tó­tól, an­nak kép­vi­se­lő­jé­től vagy a ha­tó­sá­gok­tól a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok­hoz tör­té­nő hoz­zá­fé­rés­sel kap­cso­la­tos ké­rel­met kap, az Adat­fel­dol­go­zó in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül kö­te­les a ké­rel­met az Adat­ke­ze­lő ré­szé­re in­téz­ke­dés cél­já­ból to­váb­bí­ta­ni, ki­vé­ve azt az ese­tet, ha az Adat­fel­dol­go­zó tör­vé­nyes kö­te­les­sé­ge a ké­re­lem ke­ze­lé­se. Az Adat­fel­dol­go­zó­nak a ké­re­lem kéz­hez­vé­te­lé­ről min­den eset­ben ha­la­dék­ta­la­nul tá­jé­koz­tat­nia kell az Adat­ke­ze­lőt.
7.3
Az Adat­ke­ze­lő ké­ré­sé­re az Adat­fel­dol­go­zó a 7.1 és 7.2 pon­tok­ban le­ír­tak­nak meg­fe­le­lő­en in­do­ko­lat­lan ké­se­de­lem nél­kül kö­te­les ele­gen­dő in­for­má­ci­ót nyúj­ta­ni az Adat­ke­ze­lő szá­má­ra ah­hoz, hogy az vá­la­szol­ni tud­jon a ké­re­lem­re vagy rek­la­má­ci­ó­ra.
7.4
Az Adat­fel­dol­go­zó az Adat­ke­ze­lőt se­gí­ti ab­ban, hogy meg tud­jon fe­lel­ni a vo­nat­ko­zó tör­vé­nyek sze­rin­ti min­den olyan kö­te­le­zett­sé­gé­nek, amely az Adat­fel­dol­go­zó se­gít­sé­gét fel­té­te­le­zi, vagy ahol az Adat­fel­dol­go­zó se­gít­sé­ge szük­sé­ges ah­hoz, hogy az Adat­ke­ze­lő meg tud­jon fe­lel­ni a jo­gi kö­ve­tel­mé­nyek­nek. Ez nem ki­zá­ró­la­go­san ma­gá­ban fog­lal­ja az adat­szol­gál­ta­tók­nak az őket érin­tő sze­mé­lyes ada­tok­hoz va­ló hoz­zá­fé­ré­sé­vel vagy azok meg­vál­toz­ta­tá­sá­val, más adat­ke­ze­lő­höz tör­té­nő át­kül­dé­sé­vel vagy tör­lé­sé­vel kap­cso­la­tos ké­rel­me­i­nek ke­ze­lé­sét is.
8
KÁR­TA­LA­NÍ­TÁS ÉS FE­LE­LŐS­SÉG
8.1
Az Adat­ke­ze­lő sa­ját költ­sé­gén kár­ta­la­nít­ja és meg­vé­di az Adat­fel­dol­go­zót az Adat­fel­dol­go­zó­nál fel­me­rü­lő min­den olyan költ­ség, kár és ki­adás ese­tén, ame­lyért azért vá­lik fe­le­lős­sé, mert az Adat­ke­ze­lő, an­nak dol­go­zó­ja vagy meg­bí­zott­ja nem tel­je­sí­ti a je­len Adat­fel­dol­go­zá­si Meg­ál­la­po­dás­sal kap­cso­la­tos kö­te­le­zett­sé­gét.
8.2
Egyik Fél sem von­ha­tó fe­le­lős­ség­re olyan köz­ve­tett vagy kö­vet­kez­mé­nyes ká­ro­kért, mint pél­dá­ul a jö­ve­de­lem­ki­esés, nye­re­ség­csök­ke­nés, ked­ve­ző al­ka­lom el­sza­lasz­tá­sa, ve­vők el­vesz­té­se vagy har­ma­dik fél ál­tal be­nyúj­tott kö­ve­te­lé­sek.
8.3
A 8.1 pont­ban le­ír­ta­kon kí­vü­li ese­tek­ben egyik Fél fe­le­lős­sé­ge sem ha­lad­hat­ja meg a 100 000 eu­rót.
8.4
Sú­lyos gon­dat­lan­ság vagy szán­dé­kos mu­lasz­tás ese­tén a fe­le­lős­ség kor­lá­to­zá­sa nem al­kal­ma­zan­dó.
9
HA­TÁLY­BA­LÉ­PÉS ÉS MEG­SZŰ­NÉS
9.1
Je­len Meg­ál­la­po­dás a Fe­lek ál­ta­li alá­írás­sal egy­idő­ben lép ha­tály­ba.
9.2
Je­len Meg­ál­la­po­dás a Szol­gál­ta­tá­si Meg­ál­la­po­dás idő­tar­ta­ma alatt ma­rad ha­tály­ban.
9.3
A Szol­gál­ta­tá­si Meg­ál­la­po­dás meg­szű­né­se je­len Meg­ál­la­po­dás meg­szű­né­sét ered­mé­nye­zi. Az Adat­fel­dol­go­zó azon­ban to­vább­ra is a je­len Meg­ál­la­po­dás­ban rög­zí­tett kö­te­le­zett­sé­gek és a vo­nat­ko­zó adat­vé­del­mi tör­vény ha­tá­lya alá tar­to­zik mind­ad­dig, amíg a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok az Adat­ke­ze­lő ne­vé­ben az Adat­fel­dol­go­zó bir­to­ká­ban van­nak.
9.4
A Meg­ál­la­po­dás meg­szű­né­se ese­tén az Adat­ke­ze­lő­nek jo­gá­ban áll meg­ha­tá­roz­ni az Adat­fel­dol­go­zó ál­tal a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok vissza­adá­sa­kor hasz­nált adat­hor­do­zó- for­má­tu­mot, va­la­mint el­dön­te­ni, hogy a Sze­mé­lyes Ügy­fél­ada­tok ehe­lyett in­kább tör­lés­re ke­rül­je­nek-e.
9.5
Az Adat­fel­dol­go­zó a je­len Meg­ál­la­po­dás meg­szű­né­sét kö­ve­tő­en az Adat­ke­ze­lő dön­té­se alap­ján min­den sze­mé­lyes ada­tot tö­röl vagy vissza­jut­tat az Adat­ke­ze­lő­nek, és tör­li a meg­lé­vő má­so­la­to­kat, ki­vé­ve, ha az uni­ós vagy a tag­ál­la­mi jog az sze­mé­lyes ada­tok tá­ro­lá­sát ír­ja elő. Utób­bi eset­ben az adat­tá­ro­lás a vo­nat­ko­zó jog­sza­bá­lyi elő­írás­ban fog­lal mó­don és ide­ig tart.
10
EGYÉB REN­DEL­KE­ZÉ­SEK
10.1
Je­len Meg­ál­la­po­dás mó­do­sí­tá­sa, to­váb­bá bár­mely ki­egé­szí­té­se vagy tör­lé­se írás­ban tör­té­nik mind­két Fél be­le­egye­zé­sé­vel.
10.2
Je­len Meg­ál­la­po­dás ke­re­té­ben min­den ér­te­sí­tés és egyéb kom­mu­ni­ká­ció írás­ban tör­té­nik és ki­zá­ró­lag ak­kor te­kint­he­tő sza­bá­lyo­san át­adott­nak, ami­kor a má­sik Fél kap­cso­lat­tar­tó­ja ré­szé­re e-mail­ben meg­küld­ték az 1. mel­lék­let­ben le­ír­tak sze­rint.
11
ALÁ­ÍRÁ­SOK
Je­len Meg­ál­la­po­dást a Fe­lek két [2] ere­de­ti pél­dány­ban ír­ták alá, mind­egyik Fél egy-egy pél­dányt kap.

Kelt:

Dá­tum:

Az Adat­ke­ze­lő ré­szé­ről:

A GS Gro­up ré­szé­ről:

Név:

Név:

Be­osz­tás:

Be­osz­tás:

1. MELLÉKLET

Jelen melléklet részét képezi azoknak az utasításoknak, amelyeket az Adatkezelő az Adatfeldolgozó részére, annak az ő számára végzett munkájával kapcsolatban meghatároz és a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

A Személyes Ügyféladatok feldolgozása:

 • a) Az adatfeldolgozási műveletek célja és jellege
 • A szolgáltató flottakezelő szolgáltatást működtet és kezel az ügyfél számára. A rendszert a szolgáltató a saját működési környezetében kezeli.
 • A szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatban az Ügyfél alkalmazottaira vonatkozó adatokat kap és dolgoz fel, beleértve a gépjárművezetők/az ügyfél által regisztrált autók vezetőinek mozgását és felhasználói mintáját.
 • b) Az adatszolgáltatók (érintettek) kategóriái
 • A rendszer többfajta felhasználói kategóriát tartalmaz:
 • a) Az ügyfél rendszeradminisztrátora
 • b) Gépjárművezetők/alkalmazottak
 • c) Személyes adatok típusai
 • a) rendszergazda
 • Bejelentkezéshez szükséges adatok (felhasználónév és jelszó)
 • Teljes név (vezetéknév és utónév)
 • E-mail cím
 • Mobiltelefonszám
 • Bejelentkezés ideje
 • Applikációk használata
 • b) alkalmazottak/gépjárművezetők
 • Bejelentkezéshez szükséges adatok (felhasználónév és jelszó) Teljes név (vezetéknév és keresztnév)
 • E-mail cím
 • Mobiltelefonszám
 • Bejelentkezés ideje
 • Mozgási minta (helymeghatározó adatok a műholdas navigációból)
 • Felhasználói minta a regisztrált autókon (m/Driver azonosító)
 • Applikációk használata
 • d) Bizalmas személyes adatok kategóriái
 • A rendszert nem bizalmas információk rögzítésére tervezték és nem is használható fel olyan személyes adatok rögzítésére, mint például a faji vagy etnikai hovatartozás, politikai vélemény, vallás, meggyőződés vagy szakszervezeti tagság.
 • e) Az adatfeldolgozás helyszíne(i) az ország/országok megjelölésével
 • A személyes adatok a Telenor Adatközpontban kerülnek feldolgozásra: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., Magyarország
 • f) Az Adatfeldolgozóra vonatkozó biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos speciális követelmények
 • Nincs

Értesítések

Jelen Megállapodással kapcsolatos minden értesítést írásban kell beadni a következő személyek részére:

Adatkezelő: [név, cím, e-mail, telefonszám]

Adatfeldolgozó: A GSGroup adatvédelmi tisztviselője:

Ország

E-mail

Telefonszám

Norvégia

[email protected]

+47 22004000

Svédország

[email protected]

+46 08-550 124 65

Dánia

[email protected]

+45 70 13 70 00

Finnország

[email protected]

+358 3 231 0000

Magyarország

[email protected]

+36 1 506 0400

Litvánia

[email protected]

+37052445531

Lettország

[email protected]

+37167627798

Észtország

[email protected]

+3726409550

Németország

[email protected]

+49 (231) 222 456 9-0

2. MELLÉKLET

Jelen melléklet a GSGroup azon alvállalkozóit/partnereit tartalmazza, akiknek bizonyos ügyféladatokhoz hozzá kell férniük ahhoz, hogy a GSGroup az ügyfeleinek kínált termékeket és szolgáltatásokat szállítani tudja.

Alvállalkozó

A szolgáltatás típusa

NetSuite

ERP

Grape Solutions Ltd

Fejlesztés

Kiss László

Microsoft Azure bérlő, teszt adatbázis