MyFleet | GSGroup

Nyomkövetés • Járműkövetés • Flottakövetés

SHADOW

© 2014,2022 GSGroup MyFleet Zrt.

Telefon: +36 1 506 0400

Fax: +36 1 506 0410

E-mail: [email protected]

GSGroup – személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat és tájékoztató

(1. verzió, hatályos: 2018. május 25-től)

1.
A DO­KU­MEN­TUM IS­MER­TE­TÉ­SE
A sze­mé­lyes ada­tok­ra vo­nat­ko­zó sza­bály­zat és tá­jé­koz­ta­tó azo­kat az in­for­má­ci­ó­kat fog­lal­ja ma­gá­ban, be­le­ért­ve a sze­mé­lyes ada­to­kat, ame­lye­ket a GSG­ro­up az ál­ta­la nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sok és meg­ol­dá­sok so­rán össze­gyűjt, fel­dol­goz, meg­oszt és tá­rol (együtt: a "Szol­gál­ta­tá­sok")
Eb­ben a sza­bály­zat­ban a "GSG­ro­up", va­la­mint a "mi", "min­ket", "ve­lünk" név­má­sok min­dig a GSG­ro­up-ot és le­ány­vál­la­la­ta­it je­lö­lik.
A Szol­gál­ta­tá­so­kat az egyes vál­la­la­tok al­kal­ma­zot­tai és al­vál­lal­ko­zói ré­szé­re nyújt­juk, az adott vál­la­lat út­mu­ta­tá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en. Ön a Szol­gál­ta­tá­so­kat a mun­ka­adó­ja vagy más vál­la­lat (az Ön "Vál­la­la­ta") ál­tal adott hoz­zá­fé­ré­si jog­gal hasz­nál­ja, s ez a Vál­la­lat nagy va­ló­szí­nű­ség­gel ren­del­ke­zik a Szol­gál­ta­tá­sok so­rán Ön ál­tal be­nyúj­tott vagy ren­del­ke­zés­re bo­csá­tott ada­tok tá­ro­lá­sá­ra, el­éré­sé­re, mó­do­sí­tá­sá­ra, tör­lé­sé­re és vissza­tar­tá­sá­ra vo­nat­ko­zó sa­ját sza­bály­zat­tal és tá­jé­koz­ta­tó­val. Ez azt je­len­ti, hogy Vál­la­la­tá­nak jo­ga van (i) az Ön GSG­ro­up hoz­zá­fé­ré­si jo­gát ("Hoz­zá­fé­ré­si jog") ke­zel­ni és ad­mi­niszt­rál­ni, va­la­mint (ii) bár­mely Ön ál­tal a Szol­gál­ta­tá­sok so­rán be­nyúj­tott, ké­szí­tett vagy át­adott adat­hoz hoz­zá­fér­ni és azt fel­dol­goz­ni, be­le­ért­ve pél­dá­ul az Ön ál­lás­fog­la­lá­sa­it és egyéb kom­mu­ni­ká­ci­ó­it.
A GSG­ro­up ál­tal nyúj­tott szol­gál­ta­tás te­kin­te­té­ben az Ön Vál­la­la­ta az adat­ke­ze­lő. A GSG­ro­up az adat­fel­dol­go­zó, aki az Ön sze­mé­lyes ada­ta­it fel­dol­goz­za, be­le­ért­ve bár­mely Ön ál­tal a Szol­gál­ta­tá­sok hasz­ná­la­ta so­rán a Vál­la­la­ta ne­vé­ben meg­adott sze­mé­lyes ada­tot.
Kér­jük, hogy az adat­vé­del­mi sza­bály­za­tot érin­tő bár­mely kér­dés­sel kap­cso­lat­ban sa­ját Vál­la­la­tá­hoz for­dul­jon, be­le­ért­ve Vál­la­la­tá­nak a GSG­ro­up-pal a Szol­gál­ta­tá­sok hasz­ná­la­tá­ra vo­nat­ko­zó vál­la­la­ti szer­ző­dé­se­it is. Rek­la­má­ci­ót a Vál­la­la­tá­nak vagy a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi Hi­va­tal­nak le­het be­nyúj­ta­ni.
Ha kér­dé­se van a je­len adat­vé­del­mi sza­bály­zat­tal vagy a Szol­gál­ta­tá­sok ré­sze­ként fel­dol­go­zott sze­mé­lyes ada­tok­kal kap­cso­lat­ban, for­dul­jon hoz­zánk a kö­vet­ke­ző e-mail cí­men: [email protected]​GSGroup.​no.
2.
ALAP­EL­VEK
A GSG­ro­up el­kö­te­lez­te ma­gát az Ön ada­ta­i­nak vé­del­me, va­la­mint a leg­ha­té­ko­nyabb és leg­biz­ton­sá­go­sabb on­line és off­line él­ményt nyúj­tó tech­no­ló­gia ki­dol­go­zá­sa mel­lett.
A Szol­gál­ta­tá­sok hasz­ná­la­tá­val Ön hoz­zá­já­rul a je­len do­ku­men­tum­ban is­mer­te­tett adat­ke­ze­lé­si gya­kor­lat­hoz, va­la­mint be­le­egye­zik, hogy az ada­to­kat a GSG­ro­up az alább le­írt mó­don gyűjt­se és dol­goz­za fel.
3.
CÉL: MI­ÉRT VAN SZÜK­SÉG AZ ADA­TOK FEL­DOL­GO­ZÁ­SÁ­RA?
Sze­mé­lyes ada­ta­i­nak fel­dol­go­zá­sa az­zal acél­lal tör­té­nik, hogy Ön­nek vagy Vál­la­la­tá­nak a GSG­ro­up-pal kö­tött szer­ző­dé­sét tel­je­sí­te­ni tud­juk. Az aláb­bi­ak­ban is­mer­tet­jük, hogy ez mit je­lent ar­ra vo­nat­ko­zó­an, hogy mi­lyen ada­tot gyűj­tünk és dol­go­zunk fel, ho­gyan, hol és mi­lyen hosszú ide­ig tá­rol­juk.
Az aláb­bi­ak­ban is­mer­tet­jük, hogy ez mit je­lent ar­ra vo­nat­ko­zó­an, hogy mi­lyen ada­tot gyűj­tünk és dol­go­zunk fel, ho­gyan, hol és mi­lyen hosszú ide­ig tá­rol­juk.
Azért fon­tos e sza­bály­zat el­ol­va­sá­sa, mert az­ál­tal, hogy Ön hasz­nál­ja a Szol­gál­ta­tá­so­kat, fel­ha­tal­maz­za a Vál­la­la­tot és min­ket, mint Vál­la­la­tá­nak adat­fel­dol­go­zó­ját, sze­mé­lyes ada­ta­i­nak a fen­ti cé­lok­ból tör­té­nő ke­ze­lé­sé­re.
4.
A FEL­DOL­GO­ZÁS JOG­ALAP­JA
A sze­mé­lyes ada­tok fel­dol­go­zá­sá­nak jog­alap­ját az Ön és sa­ját Vál­la­la­ta, mun­kál­ta­tó­ja, mint adat­ke­ze­lő kö­zött ha­tály­ban lé­vő adat­ke­ze­lé­si meg­ál­la­po­dás­ban, il­let­ve sza­bály­zat­ban fog­lal­tak ha­tá­roz­zák meg az Ál­ta­lá­nos Adat­vé­del­mi Ren­de­let (GDPR) (EU 2016/679 sz. ren­de­let) 6. cik­ke­lyé­nek alap­ján. A Szol­gál­ta­tá­sok hasz­ná­la­ta ter­mé­sze­tes esz­kö­ze a Vál­la­lat­nál vég­zett mun­ká­já­nak. Az ada­tok fel­dol­go­zá­sa az Ön Vál­la­la­tá­val kö­tött meg­ál­la­po­dá­sunk tel­je­sí­té­sé­hez szük­sé­ges.
Sze­mé­lyes ada­ta­it a sze­mé­lyes ada­tok vé­del­mé­ről szó­ló ha­tá­lyos ma­gyar tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­nek és a sze­mé­lyes ada­tok vé­del­mé­ről szó­ló ren­de­le­tek­nek meg­fe­le­lő­en dol­goz­zuk fel, me­lyek 2018. má­jus 25-től tar­tal­maz­zák az eu­ró­pai ál­ta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let (EU) 2016/679 ("GDPR") ren­del­ke­zé­se­it is. A GDPR sze­rint Ön­nek jo­ga van kér­ni a kö­vet­ke­ző­ket:
1.
Hoz­zá­fé­rés sze­mé­lyes ada­ta­i­hoz
2.
Sze­mé­lyes ada­ta­i­nak he­lyes­bí­té­sét vagy tör­lé­sét
3.
Ada­tai hor­doz­ha­tó­sá­gát, il­let­ve sze­mé­lyes ada­ta­i­nak ki­gyűj­té­sét más szol­gál­ta­tó ré­szé­re tör­té­nő át­adás­hoz
Amennyi­ben a sze­mé­lyes ada­ta­i­nak ke­ze­lé­se a mun­kál­ta­tó­já­nál fenn­ál­ló sza­bály­zat ér­tel­mé­ben az Ön hoz­zá­já­ru­lá­sán ala­pul, úgy sze­mé­lyes ada­ta­i­nak meg­adá­sa ön­kén­tes és jo­ga van sze­mé­lyes ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sát kor­lá­toz­ni, de né­hány alap­ve­tő in­for­má­ci­ó­ra min­den­kép­pen szük­ség van a Szol­gál­ta­tá­sok mű­kö­dé­sé­hez.
Ilyen jel­le­gű ké­rés­sel for­dul­jon sa­ját Vál­la­la­tá­hoz, a 10. pont­ban le­ír­tak sze­rint.
5.
MI­LYEN ADA­TO­KAT GYŰJ­TÜNK?
A kö­vet­ke­ző ada­to­kat gyűjt­jük:
1.
Tel­jes ne­ve
2.
Kap­cso­lat­tar­tás­hoz szük­sé­ges ada­tok: Te­le­fon­szám és e-mail cím;
3.
Tar­tóz­ko­dá­si he­lye a Szol­gál­ta­tá­sok hasz­ná­la­ta so­rán, vagy a Szol­gál­ta­tá­sok kö­ve­té­sé­vel kap­cso­lat­ban tör­té­nő jár­mű- vagy más tár­gyak hasz­ná­la­ta so­rán;
4.
A jár­mű nyil­ván­tar­tá­si szá­ma;
5.
A ré­szünk­re kül­dött fel­hasz­ná­lói kom­mu­ni­ká­ci­ók, vissza­jel­zé­sek, ja­vas­la­tok és öt­le­tek;
6.
Szám­lá­zá­si ada­tok; va­la­mint
7.
Az Ön ál­tal nyúj­tott azon ada­tok, ame­lye­ket ak­kor ad át ré­szünk­re, ami­kor Ön vagy Vál­la­la­ta kap­cso­lat­ba lép ve­lünk vagy meg­bíz ben­nün­ket a Szol­gál­ta­tá­sok tá­mo­ga­tá­sá­val kap­cso­lat­ban.
8.
A fent em­lí­tett ada­to­kat vagy Önön és az Ön Szol­gál­ta­tá­sok­kal kap­cso­la­tos te­vé­keny­sé­gén ke­resz­tül, vagy pe­dig Vál­la­la­tán ke­resz­tül kap­juk meg.
6.
HO­GYAN HASZ­NÁL­JUK FEL AZ ÖN ADA­TA­IT?
Az össze­gyűj­tött ada­to­kat a Szol­gál­ta­tá­sok tel­je­sí­té­se, fej­lesz­té­se és ja­ví­tá­sa so­rán hasz­nál­juk fel, be­le­ért­ve azo­kat az ada­to­kat is, ame­lyek szol­gál­ta­tá­sa­ink és a biz­ton­ság szín­vo­na­lá­nak ja­ví­tá­sá­hoz szük­sé­ge­sek.
Kap­cso­lat­tar­tá­si ada­ta­it a mi cé­günk vagy az Ön Vál­la­la­ta ar­ra is fel­hasz­nál­hat­ja, hogy ada­to­kat küld­jünk Ön­nek, vagy meg­kér­jük, hogy a Szol­gál­ta­tá­sok fel­hasz­ná­lá­sá­val kap­cso­la­tos fel­mé­ré­sek­ben ve­gyen részt.
Az ada­to­kat össze­sí­tett, nem azo­no­sít­ha­tó for­má­ban ku­ta­tá­si cé­lok­ra is fel­hasz­nál­hat­juk, va­la­mint ér­té­ke­sí­té­si iránnyal, mar­ke­ting­gel, ter­mék­fej­lesz­tés­sel és üz­le­ti te­vé­keny­sé­gek­kel kap­cso­la­tos dön­té­sek meg­könnyí­té­sé­hez.
Az ipar­ág­ban hasz­nált szab­vá­nyos mód­sze­re­ket hasz­ná­lunk az ada­tok biz­ton­sá­gos meg­őr­zé­sé­re, mi­köz­ben az Ön há­ló­za­ti kap­cso­la­ta­in és az in­ter­ne­ten ke­resz­tül a Ma­gyar­or­szá­gon lé­vő szer­ve­re­ink­re ér­kez­nek az Ön ál­tal kül­dött ada­tok.
A Szol­gál­ta­tá­sok­hoz fel­töl­tött min­den adat és fájl tit­ko­sít­va ke­rül fel­töl­tés­re fel­hő­ala­pú rend­sze­rünk­be.
7.
HOL TÖR­TÉ­NIK ADA­TA­I­NAK FEL­DOL­GO­ZÁ­SA?
Az Ön­től ka­pott sze­mé­lyes ada­to­kat a Ma­gyar­or­szá­gon ta­lál­ha­tó Te­len­or szer­ver­szo­bá­ban mű­kö­dő sa­ját szer­ve­re­in­ken tá­rol­juk és dol­goz­zuk fel.
8.
AZ ADA­TOK MEG­OSZ­TÁ­SA
A GSG­ro­up a ter­mé­ke­i­nek és szol­gál­ta­tá­sa­i­nak tel­je­sí­té­sé­vel nem össze­füg­gő ke­res­ke­del­mi és mar­ke­ting cé­lok­ra nem oszt meg sem­mi­fé­le sze­mé­lyes ada­tot. A GSG­ro­up a sze­mé­lyes ada­to­kat a Szol­gál­ta­tá­sok tel­je­sí­té­se ér­de­ké­ben át fog­ja ad­ni az Ön Vál­la­la­ta ré­szé­re.
Sze­mé­lyes ada­tot a kö­vet­ke­ző, kor­lá­to­zott szá­mú hely­zet­ben oszt­ha­tunk meg má­sok­kal:
1.
Az Ön ki­fe­je­zett hoz­zá­já­ru­lá­sá­val: Sze­mé­lyes ada­to­kat ak­kor oszt­ha­tunk meg, ami­kor Ön eh­hez hoz­zá­já­rult.
2.
Sze­mé­lyes ada­ta­it a GSG­ro­up vagy al­vál­lal­ko­zói az Eu­ró­pai Uni­ó­ban, az Eu­ró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség­ben vagy az EU-hoz ha­son­ló adat­vé­del­mi tör­vé­nyek ha­tá­lya alatt ál­ló egyéb te­rü­le­te­ken gyűjt­he­tik, dol­goz­hat­ják fel és tá­rol­hat­ják. A fen­ti­ek ér­tel­mé­ben sze­mé­lyes ada­tai ezen jog­ha­tó­sá­gok kö­ve­tel­mé­nye­i­nek ha­tá­lya alá ke­rül­het­nek, amely az­zal jár­hat, hogy ezen jog­ha­tó­sá­gok­ban mű­kö­dő kor­mány­szer­vek­nek a sze­mé­lyes ada­to­kat a tör­vény ér­tel­mé­ben ki kell szol­gál­tat­ni.
3.
Jo­gi meg­ke­re­sé­sek: Amennyi­ben bár­mely ha­tó­ság­tól vagy pe­res fél­től a Szol­gál­ta­tá­sok­kal kap­cso­la­tos ada­tok­ra vo­nat­ko­zó adat­to­váb­bí­tá­si kö­te­le­zett­sé­get, il­let­ve ké­rést tar­tal­ma­zó fel­hí­vást kap­nánk, min­den éssze­rű erő­fe­szí­tést meg­te­szünk an­nak ér­de­ké­ben, hogy a ké­rel­me­zőt köz­vet­le­nül az Ön Vál­la­la­tá­hoz irá­nyít­suk át. Amennyi­ben a ké­rel­me­zőt fel­kér­jük, hogy ké­ré­sét a Vál­la­lat­hoz irá­nyít­sa, a ké­rel­me­ző fél ren­del­ke­zé­sé­re bo­csát­juk az Ön Vál­la­la­tá­nak kap­cso­lat­tar­tá­si ada­ta­it. Ha jo­gi úton ar­ra kö­te­lez­nek ben­nün­ket, hogy más­nak ada­tot szol­gál­tas­sunk, ha­csak tör­vény nem tilt­ja, min­den éssze­rű erő­fe­szí­tést meg­te­szünk, hogy a Vál­la­la­tát ér­te­sít­sük er­ről, hogy az ez­után Önt ér­te­sí­te­ni tud­ja Vál­la­la­tá­nak sza­bály­za­ta és a jog­sza­bá­lyok sze­rint. Az adat­vé­del­mi tör­vény ér­tel­mé­ben min­den hoz­zánk ér­ke­zett adat­ké­rel­met az Ön Vál­la­la­tá­hoz irá­nyí­tunk, ki­vé­ve ha ezt tör­vény tilt­ja.
4.
Össze­sí­tett vagy nem azo­no­sít­ha­tó ada­tok. A GSG­ro­up szoft­ve­re­i­nek, ter­mé­ke­i­nek és szol­gál­ta­tá­sa­i­nak fej­lesz­té­se, tá­mo­ga­tá­sa és mű­köd­te­té­se cél­já­ból, va­la­mint ezen ter­mé­kek­nek és szol­gál­ta­tá­sok­nak a hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos je­len­té­sek el­ké­szí­té­se és ter­jesz­té­se cél­já­ból nem sze­mé­lyes ada­to­kat (pél­dá­ul össze­sí­tett vagy név nél­kü­li ügy­fél­ada­to­kat) meg­oszt­ha­tunk má­sok­kal. Meg­tesszük a szük­sé­ges in­téz­ke­dés­éket an­nak ér­de­ké­ben, hogy eze­ket a nem sze­mé­lyes ada­to­kat ne le­hes­sen kap­cso­lat­ba hoz­ni Ön­nel.
9.
BIZ­TON­SÁG ÉS ADAT­VÉ­DE­LEM
A bir­to­kunk­ban lé­vő ada­to­kat ügy­fe­lek és te­vé­keny­sé­gek azo­no­sí­tá­sá­hoz hasz­nál­juk, va­la­mint az Ön Vál­la­la­tá­nak nyúj­tott Szol­gál­ta­tá­sok­kal kap­cso­la­tos biz­ton­sá­gi és adat­vé­del­mi ügyek cél­já­ból, pél­dá­ul gya­nús te­vé­keny­sé­gek vagy sza­bály­sze­gé­sek fel­de­rí­té­sé­re. Hoz­zá­fé­ré­si Jo­gá­nak vé­del­me ér­de­ké­ben min­dent meg­te­szünk: mér­nök­csa­pa­to­kat al­kal­ma­zunk, au­to­ma­ti­zált rend­sze­re­ket és olyan fej­lett tech­no­ló­gi­á­kat hasz­ná­lunk, mint pél­dá­ul az adat­tit­ko­sí­tás és a gé­pi ta­nu­lás.
10.
HOZ­ZÁ­FÉ­RÉS AZ ÖN ADA­TA­I­HOZ ÉS AZOK MÓ­DO­SÍ­TÁ­SA
Mind Ön, mind Vál­la­la­ta el­ér­he­ti, ki­ja­vít­hat­ja vagy tö­röl­he­ti a Szol­gál­ta­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban Ön ál­tal fel­töl­tött ada­to­kat a Szol­gál­ta­tá­sok­ban sze­rep­lő esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel. Ha nem tud­ja a Szol­gál­ta­tá­sok­ban sze­rep­lő esz­kö­zö­ket hasz­nál­ni, for­dul­jon köz­vet­le­nül a Vál­la­la­tá­hoz az ada­tok hoz­zá­fé­ré­sé­vel vagy mó­do­sí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban.
A Szol­gál­ta­tás ada­ta­in vég­re­haj­tott mó­do­sí­tá­sok azon­na­li ha­tállyal fe­lül­íród­nak az adott há­ló­zat­ban, de az ada­tok­ról a GSG­ro­up biz­ton­sá­gi má­so­la­tot őriz ke­res­ke­del­mi szem­pont­ból éssze­rű idő­tar­tam ide­jé­ig, va­la­mint az Ön Vál­la­la­tá­nak ren­del­ke­zé­sei sze­rint.
11.
HOZ­ZÁ­FÉ­RÉS LE­ZÁ­RÁ­SA
Ha meg sze­ret­né szün­tet­ni a Szol­gál­ta­tá­sok hasz­ná­la­tát, for­dul­jon sa­ját Vál­la­la­tá­hoz. Ha­son­ló­kép­pen, amennyi­ben már nem dol­go­zik a Vál­la­lat­nál, a Vál­la­lat fel­füg­geszt­he­ti Hoz­zá­fé­ré­si Jo­gát és/vagy tö­röl­he­ti a Hoz­zá­fé­ré­si Jo­gá­val kap­cso­la­tos ada­to­kat.
A hoz­zá­fé­rés le­zá­rá­sa után ál­ta­lá­ban 30 nap múl­va tör­lőd­nek az ada­tok a Vál­la­la­ta ne­vé­ben, de egyes ada­tok a Vál­la­lat ál­tal meg­sza­bott éssze­rű ide­ig meg­ma­rad­hat­nak biz­ton­sá­gi má­so­la­tok for­má­já­ban. Fel­hív­juk fi­gyel­mét, hogy a Szol­gál­ta­tá­sok so­rán lét­re­ho­zott és meg­osz­tott tar­ta­lom a Vál­la­lat tu­laj­do­ná­ba ke­rül és az ada­tok a Szol­gál­ta­tá­sok­ban hoz­zá­fér­he­tő­ek ma­rad­hat­nak ak­kor is, ha a Vál­la­lat in­ak­ti­vál­ja vagy meg­szün­te­ti Hoz­zá­fé­ré­si Jo­gát. Így a Szol­gál­ta­tá­sok­ra fel­töl­tött tar­ta­lom a mun­ká­ja so­rán ké­szí­tett egyéb tar­ta­lom­hoz (pl. pre­zen­tá­ci­ók vagy fel­jegy­zé­sek) ha­son­ló­nak te­kint­he­tő.
12.
MENNYI IDE­IG TÁ­ROL­JUK AZ ÖN ADA­TA­IT?
A GSG­ro­up ál­ta­lá­ban ad­dig tá­rol­ja az Ön sze­mé­lyes ada­ta­it a GSG­ro­up szer­ve­re­in, amed­dig Ön vagy a Vál­la­la­ta a GSG­ro­up ügy­fe­le ma­rad. A szám­vi­te­li do­ku­men­tu­mok­kal kap­cso­la­tos adat­tá­ro­lás idő­tar­ta­ma a vo­nat­ko­zó jog­sza­bá­lyi kö­ve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en leg­fel­jebb 10 év. A sze­mé­lyes ada­tok 13 hó­na­pig ak­tí­van el­ér­he­tő­ek, ezt kö­ve­tő­en to­váb­bi 4 évig ar­chí­vum­ban ke­rül­nek tá­ro­lás­ra, majd ezen idő­tar­tam le­jár­tát kö­ve­tő­en tör­lés­re ke­rül­nek.
Amennyi­ben az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja az Ön hoz­zá­já­ru­lá­sa, úgy Ön­nek jo­ga van az ada­tok tör­lé­sét kér­ni.
13.
AZ ADAT­VÉ­DEL­MI SZA­BÁLY­ZA­TUNK MÓ­DO­SÍ­TÁ­SAI
Az adat­vé­del­mi sza­bály­za­tun­kat bi­zo­nyos időn­ként mó­do­sít­hat­juk. Adat­vé­del­mi sza­bály­za­tunk mó­do­sí­tá­sa ese­tén a leg­kö­ze­leb­bi be­lé­pé­se előtt fel­szó­lí­tást kap, hogy fo­gad­ja el az adat­vé­del­mi sza­bály­zat új vál­to­za­tát.
***