+36 1 506 0400

nyomkövetés

járműkövetés

flottakövetés

Kérjük, hogy a felkiáltójellel jelölt mezőket mindenképpen töltse ki!

Ajánlat kérése

1 Kérjük, válassza ki a kívánt alapszolgáltatást:

2 Kérjük, válassza ki a kívánt többletszolgáltatást:

3 Kérjük, adja meg adatait:

név

cégnév

telefonszám

*

4 Kérjük, írja le az igényét a szolgáltatást illetően:

igény

**

ellenőrző kód

Kérjük, má­sol­ja át a ké­pen sze­rep­lő
pi­ros szí­nű szá­mo­kat a kép mel­let­ti me­ző­be!

*A megadott e-mail cím nem publikus.

**A CAPTCHA a szá­mí­tás­tech­ni­ká­ban olyan auto­ma­ti­kus teszt, ami ké­pes meg­kü­lön­böz­tet­ni az em­be­ri fel­hasz­ná­lót a szá­mí­tó­gép­től. A teszt so­rán a szá­mí­tó­gép ge­ne­rál egy fel­ad­ványt, amit csak egy em­ber tud he­lye­sen meg­vá­la­szol­ni, de a vá­lasz he­lyes­sé­gét a gép is könnye­dén el tud­ja dön­te­ni. Ily mó­don meg le­het ál­la­pí­ta­ni, hogy egy adott ké­rés egy va­lós sze­mély­től vagy rossz­in­du­la­tú prog­ram­tól jön-e.