+36 1 506 0400

nyomkövetés

járműkövetés

flottakövetés

Általános Szerződési Feltételek

(Hatályos: 2017. március 1-től)

I.
Értelmező Rendelkezések
1.
Szolgáltatás: Az Előfizető és a Szolgáltató között létrejövő szerződés tárgya, amely a Szolgáltató által az Előfizető részére nyújtott műholdas személykövető, flottakövető rendszer használata. A Szolgáltatás csak a Magyar Köztársaság területén vehető igénybe, amennyiben az Előfizetői Szerződés másképp nem rendelkezik.
2.
Szolgáltató: A MyFleet Magyarország Kft. / GSGroup MyFleet Zrt., (1118 Budapest, Budaörsi út 52.)
3.
Előfizető: Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely az Előfizetői Szerződést aláírja, függetlenül attól, hogy ténylegesen esetleg más veszi igénybe a Szolgáltatást.
4.
Számlafizető: Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely a Szolgáltatás díjának megfizetésére kötelezettséget vállal.
5.
Előfizetői Szerződés: A Szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amelynek részét képezi az Általános Szerződési Feltételek és annak mellékletei.
6.
Díjszabás: A Szolgáltatás ellenértékét képező havi és egyszeri díjak jegyzéke (előfizetői szerződés része).
7.
Készülék: Mobil személyi, vagy gépjárműbe szerelhető GPS egység, amely a helymeghatározáshoz szükséges műholddal, illetve a központi szerverrel való kommunikációra képes.
8.
Hűségnyilatkozat: Az Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezése, amelyben az Előfizető vállalja, hogy a szerződés Hűségidő alatt történő megszűnése egyes eseteiben a Hűségidőre tekintettel kapott kedvezményeket kötbérrel növelve megfizeti a Szolgáltatónak.
9.
Hűségidő: A Hűségnyilatkozatban meghatározott időtartam. Az Előfizetési Szerződés Hűségidő alatt történő megszűnése egyes eseteiben a Hűségidőre tekintettel kapott kedvezményeket az Előfizető köteles megfizetni a Szolgáltatónak, amin felül kötbérfizetési kötelezettsége is keletkezik. A szolgáltatás szünetelésének (VII/13. pont) időtartamával a Hűségidő meghosszabbodik.
10.
Üzleti titok: A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Üzleti titoknak minősül különösen a Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi megállapodás tartalma.
II.
Az Előfizetői Szerződés tárgya
1.
Az Előfizetői Szerződés tárgya a Szolgáltatás, melynek keretében a Szolgáltató biztosítja:
a)
a mobil személyi, vagy gépjárműbe szerelhető GPS készüléket és annak tartozékait, valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb eszközöket,
b)
hozzáférést, illetve használati jogot a Szolgáltató által telepített kliens-szoftver, illetve a weboldalán található internetes térképszoftverhez, amelyhez az Előfizető egyedi felhasználónevet és jelszót kap,
c)
a megrendelt csomagtól függően a kommunikációhoz szükséges Telenor SIM kártyát, és a csomagban foglalt adatforgalmat. A Szolgáltatás részletes tartalmát az Előfizető által elfogadott árajánlat tartalmazza.
III.
A Szolgáltató kötelezettségei
1.
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés alapján biztosítja az Előfizető számára az Előfizetői Szerződésben meghatározott GPS készüléket és annak tartozékait, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb eszközöket, valamint az internetes térképszoftver használati jogát (egyedi felhasználónévvel és jelszóval ellátva), illetve – a megrendelt csomagtól függően – a kommunikációhoz szükséges Telenor SIM kártyát a csomagban foglalt adatforgalommal együtt.
2.
A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető által a megrendeléskor meghatározott gépjárműbe beszereli a GPS készüléket a Díjszabás szerint.
3.
A Szolgáltató a készülék beszerelésétől, átadásától kezdve köteles a szolgáltatást nyújtani, amennyiben az Előfizető ennek feltételeit időben teljesítette.
4.
A Szolgáltató az Előfizető részére a kedvezménnyel vásárolt készülékeket (GPS vevőket) Telenor Zrt. hálózati korlátozással biztosítja, amely alapján a kedvezményesen beszerzett készülékek kizárólag a Telenor Zrt. hálózatában használhatóak. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Telenor Zrt. által biztosított vezeték nélküli távközlési rendszer nem biztosít 100%-os országos-, illetve roaming lefedettséget. A Szolgáltató emiatt nem tartozik felelősséggel és nem szeg szerződést abban az esetben, ha a Telenor Zrt. által biztosított távközlési rendszer a hálózat korlátozottsága miatt nem-, vagy csak korlátozottan vehető igénye a területi lefedettség hiánya miatt.
5.
A Szolgáltató vállalja, hogy gondoskodik a szolgáltatás megfelelő működésének feltételeiről, ennek érdekében minden tőle telhető intézkedést megtesz, elvégzi a GPS készülékek szükséges és optimális konfigurálását. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a karbantartások idejére szüneteltesse a szolgáltatást.
6.
A Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatban tudomására jutott adatokat adatállományban tárolja, és azokat a hatályos jogszabályok előírásai szerint kezeli., melyhez az Előfizető hozzájárul. Ennek során a Szolgáltató biztosítja az adatok védelmét, azokat csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben használja fel, harmadik személy tudomására csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés, vagy az Előfizető engedélye alapján hozza.
7.
A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli az Előfizető személyes adatait. Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, Előfizetőre vonatkozó minden adatot törölni.
8.
A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy a 415/K/2009-3. ügyiratszámú adatvédelmi biztos által kiadott állásfoglalás szerint a gépjárművekbe szerelt GPS eszközök által továbbított adatokat, törvényi felhatalmazás hiányában csak az érintett személy hozzájárulásának birtokában lehet kezelni. Az adatkezelés célhoz kötöttségének elve értelmében a GPS műholdas nyomkövető rendszer jogszerűen csak a munkaidő alatt továbbíthat adatokat a munkavállalóról, munkaidőn kívüli időszakban ilyen jellegű személyes adatot a munkáltató nem kezelhet.
9.
Az Előfizető által kért munkaidőn (8-16 óráig) kívül vagy hétvégén történő beszerelésért a Szolgáltató a Díjszabásban rögzített díjat számítja fel.
IV.
Az Előfizető kötelezettségei
1.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződés alapján igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást és vállalja, hogy ennek díját a szerződésben meghatározott módon és időközönként megfizeti.
2.
Az Előfizető köteles a beszerelés vagy javítás megrendelésekor meghatározott gépjárművet, gépjárműveket a Szolgáltatóval egyeztetett időben és helyen, azok forgalmi engedélyével személyesen, vagy képviselője útján átadni a GPS egység beszerelése, illetve javítása céljából, majd a szerelést követően a beszerelésről, vagy javításról készült munkalapot aláírásával átvenni.
3.
Az Előfizető köteles a szerződéskötéskor bizonyos személyes adatokat megadni, melyeket hivatalos okirattal igazolnia kell. A hibás, hiányos, vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért az Előfizető a felelős. A szerződéskötéskor megadott adatok módosulása esetén az Előfizető köteles a változástól számított három munkanapon belül írásban értesíteni a Szolgáltatót, aminek elmaradása vagy késedelme esetén az Előfizető felel minden ebből eredő kárért.
4.
Az Előfizető köteles értesíteni a Szolgáltatót a készülék meghibásodásáról, javításának, cseréjének igényéről a jótállási időszakot követően is.
5.
Az Előfizető jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutódnak haladéktalanul jelentenie és igazolnia kell a Szolgáltatónak a jogutódlás tényét. Amennyiben az Előfizető természetes személy, halálát az örökös köteles haladéktalanul, írásban bejelenteni, ami során igazolnia kell mind az örökösi minőségét, mind az elhalálozás tényét.
6.
Az Előfizető haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, ha a jogutód nélküli megszűnése várható, és haladéktalanul rendeznie kell a Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeit.
7.
Az örököst, illetve a jogutódot megilletik ugyanazok a jogok és terhelik ugyanazok a kötelezettségek, amelyek a jogelődöt.
V.
Jótállás
1.
A Szolgáltató a készülék átadásától számítva 12 hónap jótállást vállal a készülékeire, kivéve, ha az Előfizetői Szerződés másképp nem rendelkezik. A jótállás megszűnik az Előfizetői Szerződés megszűnésekor.
2.
A jótállás alapján a javítást vagy kicserélést kizárólag a Szolgáltató végezheti.
3.
A készülék(ek) garanciája a Szolgáltató a készülék(ek)ről kiállított számlájával együtt érvényes.
4.
A Szolgáltatónak nincs jótállási kötelezettsége, amennyiben a hiba oka az alábbiak valamelyikére vezethető vissza:
a)
a készülék vagy a szolgáltatás rendeltetésellenes használata;
b)
a készülékben vagy tartozékaiban történt átalakítás;
c)
a készülék bármely egyéb, szakszerűtlen kezelése, tárolása.
5.
Amennyiben rendeltetésszerű használat mellett, a készülék vagy a beszerelés hibájából a készülék meghibásodik a jótállás időtartama alatt, a Szolgáltató – választása szerint – térítésmentesen kijavítja vagy kicseréli a hibás készüléket. A Szolgáltató az esetlegesen fellépő hiba elhárítását a bejelentést az Előfizetővel egyeztetett munkanapon és munkaidőben (8-17 óráig) kezdi meg. Amennyiben az Előfizető a hiba elhárítását munkaidőn kívül kéri, úgy azért külön díjat kell fizetnie. A hibaelhárítás a Szolgáltató telephelyén történik, az ettől eltérő helyen igényelt javítás esetén a Díjszabásban meghatározott kiszállási díjat kell fizetni.
6.
Az Előfizető köteles a hibát annak észlelése után haladéktalanul, de legkésőbb annak észlelése után 3 napon belül írásban, a Szolgáltatónak bejelenteni. Elektronikus úton tett bejelentés is írásos bejelentésnek minősül, amennyiben arról a levelező rendszer kézbesítési jelentést küldött Az ennek elmaradásából vagy késedelméből eredő kárt az Előfizető köteles viselni.
7.
A Szolgáltató jótállásból eredő kötelezettségének mértéke nem haladhatja meg a készülék vásárláskor kifizetett értékét.
VI.
Felelősség
1.
A fizetés teljesítéséért minden esetben a Számlafizető és az Előfizető felelős, még akkor is, ha az Előfizetői Szerződést aláíró személye és a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személye egymástól elkülönül. A Számlafizető egyetemlegesen felel az Előfizetővel az Előfizetői Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.
2.
A SIM kártya elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből eredő kárért az Előfizetőt anyagi felelősség terheli a Szolgáltató felé. A Szolgáltató ebben az esetben jogosult kiszámlázni az Előfizető részére a Telenor kártya újra beszerzési értékét az aktuális, Telenor Zrt. által kiadott tarifa szerint.
3.
Felek megállapodnak, hogy a SIM kártyák tényleges használóinak és a Számlafizetőnek a magatartásáért az Előfizető a Szolgáltatóval szemben úgy felel, mintha maga járna el.
4.
A Szolgáltató nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséért azokban az esetekben, amikor olyan előre nem látható, rajta kívül álló körülmények – vis maior – merülnek fel, melyek megakadályozzák a szerződés szerinti teljesítést. Vis maior különösen a természeti csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, egyéb elemi csapások), háború, lázadás, robbantásos merénylet, egyéb szükséghelyzet, rendkívüli hatósági intézkedések. Az Előfizető vis maior esetén is köteles a Szolgáltató által már teljesített szolgáltatásokat megfizetni.
5.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Internet szolgáltatás, a GSM szolgáltatás illetve a GPS szolgáltatás szünetelése miatt bekövetkező károkért. Az ilyen időszakra jutó szolgáltatási díjat az Előfizető köteles megfizetni akkor is, ha az előbbi okok miatt azt ténylegesen nem tudta igénybe venni.
6.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a téves riasztásból eredő, valamint a készülék meghibásodása miatt bekövetkező károkért.
7.
Amennyiben a felhasználónév és/vagy a jelszó az Előfizető hibájából illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
8.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jogutód nélküli megszűnéséből eredő károkért, illetve a szolgáltatási jogosultságának módosításából, szüneteltetéséből, visszavonásából eredő károkért. Ilyen esetekben a Szolgáltatónak kötelessége haladéktalanul értesíteni az Előfizetőt, és a szerződés az értesítés napján megszűnik. A szerződés ilyen okból történő megszűnése esetén az értesítés napját követő hónapokra megfizetett havi előfizetési díjak az Előfizetőnek visszajárnak a Pre-Paid szolgáltatási csomagokra vonatkozóan.
9.
A Szolgáltató nem üzemeltet diszpécserközpontot és a szolgáltatás keretén belül nem vállal távfelügyeletet. A jármű(vek) eltulajdonítása vagy egyéb bűncselekmény esetén intézkedésre nem kötelezhető.
10.
Az Előfizető köteles a Szolgáltatónak úgy átadni a járművet (pl. beszerelés, javítás céljából), hogy abban semmilyen értéktárgy ne maradjon. A Szolgáltató a járműben hagyott értéktárgyakért nem vállal felelősséget, így azok eltűnésével, megsemmisülésével vagy megrongálódásával kapcsolatosan semmilyen térítésre nem kötelezhető.
11.
A szolgáltatáshoz szükséges SIM kártya a Telenor Zrt. tulajdona, arra a Szolgáltató használati jogot enged az Előfizető részére.
12.
A szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles a megszűnés időpontjában fennálló valamennyi esedékes tartozását három munkanapon belül kiegyenlíteni, valamint az Előfizetői SIM kártyákat a Szolgáltatónak visszaadni.
13.
A Szolgáltató nem felel a beszerelés vagy javítás közben a gépjárművekben keletkezett műszaki jellegű hibákért, amennyiben a kár bekövetkezése a gépjármű rejtett hibájára vezethető vissza.
VII.
Fizetési feltételek
1.
Az Előfizető az Előfizetői Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Díjszabás feltételeit a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a XII. 3. pont szerint tájékoztatja az Előfizetőt. A tájékoztatás során az elektronikus úton küldött nyilatkozat is írásos nyilatkozatnak minősül, amennyiben arról a levelezőrendszer kézbesítési jelentést küldött. A módosítás nem érintheti a csomag havidíját, csak az egyéb szolgáltatások (pl. SMS, kiszállási költség, beszerelés stb.) díját.
2.
A Díjszabás módosítása elfogadásának minősül, ha az Előfizető ráutaló magatartásával a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.
3.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető a XII. 4. pont szerint jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést.
4.
A Szolgáltató havonta egy – illetve az Előfizetői szerződésben kiválasztott gyakorisággal – számlát állít ki az Előfizető részére, mely(ek)en az összes meglévő kártya forgalmának összesített kiszámlázása megtörténik. A Szolgáltató a számlát elektronikus úton küldi, a postai úton, papír alapon történő számlaküldés esetén adminisztrációs díjat számíthat fel számlánkét, melynek díját a Díjszabás tartalmazza.
5.
A készülék és tartozékai mindaddig a Szolgáltató tulajdonát képezik, amíg annak árát, illetve a beszerelés költségét az Előfizető maradéktalanul ki nem egyenlíti a Szolgáltató részére.
6.
Az Előfizető a megrendelt készülék(ek) árát, valamint a készülék(ek) beszerelési költségét köteles a Szolgáltató részére készpénzben az Előfizetői Szerződés megkötésének napján, vagy átutalással a megrendeléstől számított 8 napon belül (a készülék átadása előtt) megfizetni. A Szolgáltató a készülékekről kiállított számlával együtt átadja a készülékek garanciajegyét.
7.
Amennyiben az előző pont szerinti teljesítés nem történik meg a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül, a Szolgáltató jogosult visszavenni a készüléket és annak tartozékait. A készülék árára vonatkozó fizetési határidő 15 napot meghaladó késedelme az Előfizető elállásának minősül, melynek bekövetkezése esetén az Előfizető köteles 15 napon belül a készüléket és tartozékait a Szolgáltató részére visszaadni, vagy lehetővé tenni azoknak a Szolgáltató általi, díj ellenében (kiszállási és kiszerelési díj a Szolgáltató Díjszabásában megállapítottak szerint) történő kiszerelését a gépjárműből. Az esetlegesen már teljesített részösszeg az Előfizető által fizetett bánatpénznek tekintendő, amelyet a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a készüléket és tartozékait a fenti határidőben nem adja vissza a Szolgáltató részére, akkor azok újra beszerzési értéke erejéig felelősségre vonható.
8.
A Szolgáltatás Roaming SMS vagy Roaming GPRS-en keresztüli igénybevétele esetén a Roaming díjak technikai okokból kifolyólag mindig csak a tárgyhót követő hónapban kerülhetnek kiszámlázásra.
9.
Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét felszámítani az Előfizetőnek. A késedelmi kamatot a Szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap számláján tünteti fel.
10.
Ha az Előfizető a Szolgáltató számláját határidőben nem egyenlítette ki, és tartozását a Szolgáltató által elektronikus úton küldött felszólítást követően sem rendezte, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatását a díjelmaradás maradéktalan megfizetéséig felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartama alatt a szolgáltatás nem-, vagy csak korlátozott mértékben vehető igénybe. A Szolgáltató ezen időszak alatt is rendelkezik a GPS nyomkövető egység által begyűjtött adatokkal, az Előfizető azonban ezen adatokat nem-, vagy csak korlátozott mértékben ismerheti meg. A felfüggesztés időtartama alatt az Előfizető változatlanul köteles a szerződésben meghatározott díjak megfizetésére, azaz a felfüggesztés az Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti. Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy tartozása kiegyenlítését követően, a Szolgáltató a szolgáltatást 3 munkanapon belül újra biztosítja, és a felfüggesztés ideje alatt gyűjtött adatokat az Előfizető rendelkezésére bocsátja. A felfüggesztésből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
11.
A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az esedékes díjat az Előfizető a Szolgáltatónak készpénzben megfizette, vagy a díj a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
12.
A fizetési határidő lejárta utáni 3. napon a Szolgáltató automatikusan fizetési felszólítást küld az Előfizetőnek, ennek elmaradása azonban nem mentesíti az Előfizetőt a késedelem jogkövetkezményei alól. 30 napos fizetési késedelmet követően a Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására, a továbbiakban pedig az Előfizető tartozásainak jogi úton történő behajtására. E pont esetében az elektronikus úton tett nyilatkozat is írásos nyilatkozatnak minősül, amennyiben arról a levelező rendszer, kézbesítési jelentést küldött.
13.
A fizetés elmaradásából eredően felfüggesztett szolgáltatás újraindításáért a Szolgáltató visszakapcsolási díjat számít fel, melynek díja azonos a visszakapcsolt eszközök egy havi szolgáltatási díjával.
14.
A szolgáltatás a Díjszabásban rögzített feltételek szerint, az ott meghatározott díjfizetés ellenében szüneteltethető, amennyiben az Előfizető ezt írásban kéri a Szolgáltatótól. A szüneteltetés csak az értesítés napját követő hónap első napjától, teljes naptári hónapokra lehetséges. Három naptári hónapot érintő szüneteltetés esetén – az Előfizetői Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az Előfizető visszakapcsolási díjat köteles fizetni, amely azonos a visszakapcsolt készülékek egy havi szolgáltatási díjával. A szünetelés időtartamával a Hűségidő meghosszabbodik.
VIII.
Szerződés megszűnése, felmondás
1.
Szerződő Felek az Előfizetői Szerződést rendes felmondással – a VIII. fejezet 3. pontjában foglaltakra is figyelemmel – indokolás nélkül, írásban felmondhatják, 30 napnapos felmondási idővel felmondhatják azzal, hogy az Előfizető csak abban az esetben jogosult az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszüntetni, ha a felmondása időpontjában nincs a Szolgáltató felé lejárt díjtartozása.
2.
A Szolgáltató az Előfizetői SzerződésSzerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, amennyiben
a)
az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti akár a Szolgáltató rendszerének, akár a Telenor Zrt. hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;
b)
az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze;
c)
az Előfizető a fizetési kötelezettségével legalább 30 napos késedelembe esik.
3.
az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti akár a Szolgáltató rendszerének, akár a Telenor Zrt. hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg;
4.
A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató által már teljesített szolgáltatások díját az Előfizető köteles megfizetni. Amennyiben az Előfizető hűségnyilatkozatot tett, úgy az azzal járó kedvezményes havidíjat kell megfizetnie az utolsó megkezdett hónap teljes időtartamára. A szerződés megszűnésének napját követő hónapokra megfizetett havi előfizetési díjak az Előfizetőnek visszajárnak a Pre-Paid szolgáltatási csomagok vonatkozásában.
5.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnése esetén, a megszűnés napjától számított legkésőbb 15 napon belül köteles a Szolgáltató tulajdonát képező Telenor kártyát a Szolgáltató részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni vagy lehetővé tenni a kártya Szolgáltató általi kiszerelését a gépjárműből, amely esetben a Szolgáltató a Díjszabása szerinti kiszállási díjat számít fel az Előfizető részére. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy az általa visszaszolgáltatott kártya rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, úgy a Szolgáltató jogosult kiszámlázni az Előfizető részére a Telenor kártya újra beszerzési értékét az aktuális, Telenor Zrt. által kiadott tarifa szerint.
IX.
Kedvezmények feltétele és visszafizetése (Hűségnyilatkozat)
1.
Az Előfizető által vállalt hűségidő az előfizetői szerződésben szerepel. Amennyiben az Előfizető a Hűségidő letelte előtt legalább 30 nappal nem mondja fel írásban az Előfizetői Szerződést, úgy a Hűségidőaz Előfizetői Szerződés bármiféle külön nyilatkozat nélkül, automatikusan meghosszabbodik 12 hónappal.
2.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés alapján nyújtott kedvezményeket azzal a feltétellel nyújtja, hogy a Hűségidő alatt az Előfizető a szerződéseket nem mondja fel, és nem szolgáltat okot arra, hogy a Szolgáltató bármely, az Előfizetői Szerződésben meghatározott SIM-kártya tekintetében az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondja.
3.
Amennyiben az Előfizetői Szerződés a Hűségidő lejárta előtt a Szolgáltató azonnali hatályú felmondásával, vagy az Előfizető által megszüntetésre kerül, úgy az Előfizető köteles a kedvezményeket megfizetni a Szolgáltató részére, az alábbiak szerint:
a)
az Előfizetői Szerződésben feltüntetett valamennyi SIM kártya esetén a hűségnyilatkozattal és a hűségnyilatkozat nélkül érvényes havidíj különbözetét, a szerződés megkötésétől annak megszűnéséig számított minden megkezdett hónap vonatkozásában,
b)
az értékesített készülékek listaára és kedvezményes ára közötti különbözetet.
4.
Ezeket a kedvezményeket az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 15 napon belül kell visszafizetni a szerződés megkötésétől számított, a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű kamattal.
X.
Titoktartás
1.
Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél üzleti titkait nem használják fel, nem szolgáltatják ki harmadik félnek, és semmilyen egyéb módon nem élnek vissza vele.
2.
Az üzleti titok jogszerű felhasználásának minősül, ha az a Szolgáltató feladatainak teljesítéséhez szükséges.
3.
A jelen pontban meghatározott kötelezettségek az Előfizetői Szerződés megszűnését követően is fennmaradnak.
4.
Az Előfizetési Szerződés aláírásával az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy nevét – az általa igénybevett szolgáltatás megjelölésével – a Szolgáltató referenciaként felhasználja.
5.
Az Előfizető felhasználónevét és jelszavát a Felek kötelesek titokban tartani.
6.
Az üzleti titok megtartására vonatkozó kötelezettség megszegése esetén a szerződésszegő fél 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint kötbért köteles fizetni a másik félnek, és ez a cselekmény gazdasági titok megsértésének bűntette miatt büntetőjogi felelősségre vonást is maga után vonhat.
XI.
Jognyilatkozatok
1.
Az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban kell megtenni. Írásos nyilatkozatnak – ha a jelen szerződés másképp nem rendelkezik – a személyesen kézbesített, továbbá a postai úton könyvelt küldeményként (ajánlott vagy tértivevényes) feladott irat tekinthető. Sürgős esetben a nyilatkozatokat faxon vagy elektronikus úton is meg lehet küldeni, de ezt utóbb postai úton vagy személyesen is kézbesíteni kell.
2.
A nyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt átvették vagy az átvételét megtagadták. Postai küldemény esetén az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az erről szóló értesítés elhelyezésének napját követő tizedik munkanapon is közöltnek kell tekinteni a nyilatkozatot, ha azt a címzett nem veszi át.
3.
Szerződő Felek kötelesek az Előfizető Szerződésben megjelölt értesítési címük megváltozását haladéktalanul közölni a másik féllel. Ennek elmaradása esetén a feladás napján közöltnek kell tekinteni a postai úton a megjelölt értesítési címre kézbesíteni próbált iratot.
4.
A kapcsolattartó személyek jogosultak az Előfizetői Szerződés teljesítésével kapcsolatban joghatályos nyilatkozatokat tenni, továbbá a megrendelt szolgáltatások vagy készülékek körét (így a 2. számú mellékletet is) módosítani, de nem jogosultak az Előfizetői Szerződés módosítására.
XII.
Záró rendelkezések
1.
Az Előfizetői Szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
2.
Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal korábban köteles közzétenni a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.myfleet.hu). A módosítás tényéről a Szolgáltató az Előfizetőt az Előfizetői Szerződésben rögzített e-mail címére megküldött levelében tájékoztatja.
3.
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítása az Előfizetőre nézve a korábbiakhoz képest lényegesen hátrányosabb rendelkezéseket tartalmaz úgy az Előfizető az Előfizetői Szerződést a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a 30 napos felmondási idő figyelembe vételével írásban felmondhatja. Amennyiben az emiatt közölt Előfizető általi felmondás hűségidő alatt következik be, úgy az Előfizető köteles elszámolni a Szolgáltatóval az általa – hűségidő ellenében – nyújtott kedvezményekkel a IX. 3. pont szerint.
Letöltés PDF-ben