MyFleet | GSGroup

Nyomkövetés • Járműkövetés • Flottakövetés

SHADOW

© 2014,2022 GSGroup MyFleet Zrt.

Telefon: +36 1 506 0400

Fax: +36 1 506 0410

E-mail: [email protected]

Gyakori kérdések

 • Amennyi­ben a be­sze­re­lést nem a buda­pes­ti te­lep­he­lyü­kön kí­ván­ja el­vé­gez­tet­ni, ak­kor Magyar­or­szág te­rü­le­tén ki­szál­lá­si dí­jak­kal kell szá­mol­ni?
 • A gyors­haj­tá­sok könnye­dén ki­szűr­he­tő­ek, mi­vel a flot­ta­kö­ve­tő esz­köz­zel le­kö­vet­he­tő?
 • Ma­gán­cél­ra a jár­mű­ve­ket, ak­kor a jár­mű­ben el­he­lye­zett kap­cso­ló­val meg­kü­lön­böz­tet­he­tő?
Tegye fel kérdését Ön is!

Eszköz árak, havidíjak

A jár­mű­kö­ve­tés fő fel­ada­ta, hogy a GPS nyom­kö­ve­tő se­gít­sé­gé­vel el­len­őriz­he­tő mer­re jár­tak jár­mű­ve­ink, to­váb­bá a flot­ta­kö­ve­tő rend­szer se­gít­sé­gé­vel meg­ál­la­pít­ha­tó­ak az üze­mel­te­tés­sel kap­cso­la­tos egyéb költ­sé­gek is.

Ön csak azért fi­zet, ami­re va­ló­ban szük­sé­ge van.

A MyFle­et mű­hol­das nyom­kö­ve­tő rend­szer mo­du­lá­ris fel­épí­té­sű, így min­den­ki a szá­má­ra meg­fe­le­lő szol­gál­ta­tá­si cso­ma­got és ki­egé­szí­tő­ket vá­laszt­hat­ja. A szol­gál­ta­tá­si cso­ma­gok és ki­egé­szí­tők ára­it alább ol­vas­hat­ja, amennyi­ben kér­dé­se van kol­lé­gá­ink kész­ség­gel áll­nak ren­del­ke­zés­re!

Mit tartalmaz az alapszolgálatás?
 • A nap 24 órájában felügyelheti járműflottájának pillanatnyi és historikus eseményeit nap, óra, perc pontossággal,
 • Magyarországon utca, házszám szintű helymeghatározás,
 • Haladási sebesség kijelzése és ellenőrzése,
 • Elektronikus útnyilvántartás (E-menetlevél) járművenként, ami akár automatikusan ütemezett feladatként is exportálható XLS, vagy PDF formátumban,
 • Indulási-, érkezési helyszínek és az ezekhez tartozó időpontok rögzítése,
 • Megállási pontok és az ott eltöltött idő megjelenítése,
 • Útvonalpontok között megtett távolságok megjelenítése,
 • Többszintű jogosultság kezelés, csoportosítási lehetőség,
 • Megjelenítés többféle térképen (bing, google, open street map, stb.),
 • Adatok megőrzése akár 12 hónapig,
 • Akkumulátor feszültség megjelenítése,
 • Útvonal visszajátszás, animálási lehetőség,
 • Online ügyfélszolgálat,
 • SIM kártya adatforgalmi költségeit belföldön

Alapszolgáltatás árak*

Határozott idejű szerződéssel

Csomagjainkat 12, 24, illetve 36 hónapos, határozott időtartamú szerződéssel is tudjuk biztosítjuk, ezáltal szolgáltatásaink kedvezőbb díjon vehetőek igénybe.

 • 24 hónapra
  Készülék ár: gépjármű­venként 19 900 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként 1-10 2 290 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként11-25 1 890 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként26-50 1 590 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként51- 1 290 Ft
 • 36 hónapra
  Készülék ár: gépjármű­venként 14 900 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként 1-10 1 990 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként11-25 1 590 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként26-50 1 290 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként51- 990 Ft
 • 12 hónapra
  Készülék ár: gépjármű­venként 24 900 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként 1-10 2 590 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként11-25 2 190 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként26-50 1 890 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként51- 1 590 Ft
Határozatlan idejű szerződéssel:

Csomagjainkat határozatlan időre is biztosítjuk, így kipróbálhatja a MyFleet szolgáltatásait és azt bármikor lemondhatja.

 • Készülék ár: gépjármű­venként 39 900 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként 1-10 2 890 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként11-25 2 490 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként26-50 2 190 Ft
  Szolgáltatás csomag havidíja:gépjármű­venként51- 1 890 Ft

Többletszolgáltatások*

A MyFle­et LIGHT szol­gál­ta­tá­si cso­mag­hoz, mint alap­szol­gál­ta­tás­hoz le­he­tő­ség van a be­épí­tés­re ke­rü­lő egyéb ki­egé­szí­tő esz­kö­zök függ­vé­nyé­ben kü­lön­bö­ző op­ci­o­ná­li­san meg­ren­del­he­tő több­let­szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­te­lé­re.

Fi­gye­lem! A több­let­szol­gál­ta­tá­sok ha­vi­dí­ja az alap Light cso­mag ha­vi­dí­ján fe­lül ér­ten­dő.

Az alábbi több­let­szol­gál­ta­tás árak gép­jár­mű­ven­ként értendőek.

 • Nemzetközi nyomkövetés 4000 Ft/gépjármű/hó
  • on-line nyomkövetés
  • teljes Európa
  • utca szintű adatbázis

  A nem­zet­kö­zi nyom­kö­ve­tés­sel el­ér­he­tő­vé vá­lik az on-line nyom­kö­ve­tés, Eu­ró­pa tel­jes te­rü­le­tén, ut­ca szin­tű adat­bá­zis­sal. A szol­gál­ta­tás tar­tal­maz­za a GPS ké­szü­lék­ben lé­vő SIM kár­tya roa­ming dí­ja­it is a zöld­del jel­zett or­szá­gok­ban. A szür­ké­vel, il­let­ve pi­ros­sal je­lölt or­szá­gok­ban ér­vé­nyes roa­ming dí­jak­ról kér­jük ér­dek­lőd­jön el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken!

  • 1-es díjzóna
  • 2-es díjzóna
  • 3-as díjzóna
 • Gépjárművezető azonosítás 400 Ft/gépjármű/hó
  • gyorshajtás
  • parkolási bírság
  • tételes elszámolás

  A jár­mű ve­ze­tő­jé­nek azo­no­sí­tá­sa igen hasz­nos funk­ció le­het egy ké­sőb­bi el­szá­mo­lás­nál, el­szá­mol­ta­tás­nál. Pél­dá­ul egy sza­bály­sér­tés ese­tén (gyors­haj­tás, par­ko­lá­si bír­ság) egy­sze­rű­en le­kér­dez­he­ti, hogy me­lyik kol­lé­gá­ja hasz­nál­ta ko­ráb­ban az adott jár­mű­vet.

  A sofőr azonosítása többféle módon történhet:

  i but­ton

  Spe­ci­á­lis kulcs­tar­tó mé­re­tű azo­no­sí­tó, ami egye­di kó­dot tar­tal­maz. A so­fő­rök csak az ol­va­só­hoz érin­tett egye­di azo­no­sí­tó­val tud­ják a jár­mű in­dí­tá­sát en­ge­dé­lyez­ni. Mi­vel azo­no­sí­tás nél­kül a jár­mű nem in­dít­ha­tó, így ez a meg­ol­dás már egy plusz jár­mű­vé­del­mi ként is funk­ci­o­nál.

  be­épí­tett bil­len­tyű­zet

  A jár­mű­ve­ze­tő kis­mé­re­tű bil­len­tyű­ze­ten be­írt he­lyes kód­dal tud­ja in­dí­ta­ni az au­tót. Elő­nye, hogy min­den eset­ben a kód be­írá­sa szük­sé­ges az au­tó in­dí­tá­sá­hoz, ezért il­le­ték­te­le­nek kép­te­le­nek a gép­jár­mű in­dí­tá­sá­ra.

  Eszközdíjak, beszerelési díjak:

  A többletszolgáltatások havidíján felül az adott szolgáltatáshoz tartozó eszközök egyszeri díjával és a beszerelés költségével is kell számolni járművenként.

  i-Button 5000 Ft/darab

  Gépjárművezető azonosítás i button-nal. A kódolvasó díja beszereléssel együtt értendő.

  Azonosító korong 1450 Ft/darab
  Beépített billentyűzet 9000 Ft/darab

  Gépjárművezető azonosítás tasztatúrával (billentyűzettel). A tasztatúra díja beszereléssel együtt értendő.

 • Ajtó, raktérnyitás érzékelés 200 Ft/gépjármű/hó
  • ajtónyitások száma
  • raktérajtó kontroll

  A nyi­tás ér­zé­ke­lő se­gít­sé­gé­vel bár­mi­kor el­len­őriz­he­tő hogy me­lyik aj­tót hány­szor, mi­kor és hol nyi­tot­ták ki. Ügy­fe­le­ink nagy ér­té­kű áru, vagy sze­mély­szál­lí­tás­kor egy­sze­rű­en

  Eszközdíjak, beszerelési díjak:

  A többletszolgáltatások havidíján felül az adott szolgáltatáshoz tartozó eszközök egyszeri díjával és a beszerelés költségével is kell számolni járművenként.

  Gyári nyitásérzékelő eszköz díja beszereléssel együtt 3500 Ft/darab
  Kabin- vagy raktérnyitás érzékelő eszköz díja beszereléssel együtt 5000 Ft/darab
 • Raktér hőmérséklet regisztrálása 400 Ft/gépjármű/hó
  • értesítés állapotváltozásról
  • határértékek beállítása

  Hű­tött áru szál­lí­tá­sa­kor egy­sze­rű­en el­len­őriz­he­ti a rak­tér hő­mér­sék­le­té­nek ál­la­pot­vál­to­zá­sa­it. Az ada­tok­ról gra­fi­kont ké­szít­het és az elő­re de­fi­ni­ált hő­mér­sék­let ha­tár­ér­té­kek­ről ri­asz­tást is kér­het. A rend­szer­ben elő­re be­ál­lít­ha­tó, hogy a túl ma­gas-és ala­csony hő­mér­sék­let­ről ér­te­sí­tést kap­jon SMS- ben vagy e-mail­ben. A rend­szer fo­lya­ma­to­san rög­zí­ti a mért ada­to­kat és a nem meg­fe­le­lő hő­mér­sék­let ész­le­lé­se­kor ri­asz­tást küld.

  Eszközdíjak, beszerelési díjak:

  A többletszolgáltatások havidíján felül az adott szolgáltatáshoz tartozó eszközök egyszeri díjával és a beszerelés költségével is kell számolni járművenként.

  Gépjármű raktér hőmérő 5000 Ft/darab

  Az eszköz díja beszereléssel együtt értendő. Maximálisan 3 darab hőmérő köthető be egy GPS készülékhez.

 • Geokerítés 300 Ft/gépjármű/hó
  • telephelyek
  • terület elhagyása
  • automatikus értesítés

  A we­bes fe­lü­let tér­ké­pén rög­zít­he­tő­ek sa­ját és a part­ner­cé­gek te­lep­he­lyei, így azon­nal meg­tudja (ér­te­sí­tés e-mail-ben vagy, SMS-ben), ha jár­mű­ve ép­pen be­lép, vagy el­hagy­ja a til­tott, vagy en­ge­dé­lye­zett te­rü­le­tet.

  Gyakorlati felhasználásra példák:

  • jelzi ha a területi képviselő belépett az ügyfél telephelyére
  • értesítést kaphat, ha munkagépe elhagyja a telephelyét
  • riasztást állíthat be arra, hogy a mezőgazdasági gép csak a kijelölt földterületen belül mozoghat
  • rendszerünk figyelmezteti, ha az értékesítő kolléga autója elhagyja Budapest területét
  • jelzést kérhet, ha a bérautója elhagyja az országot
 • Céges út / magán út megkülönböztetése 300 Ft/gépjármű/hó
  • magáncélú használat
  • Áfa visszaigénylés

  Ha tud­ni sze­ret­né, hogy va­ló­já­ban mennyit dol­goz­nak al­kal­ma­zot­tai és mi­kor hasz­nál­ják ma­gán­cél­ra a jár­mű­ve­ket, ak­kor a jár­mű­ben el­he­lye­zett kap­cso­ló­val meg­kü­lön­böz­tet­he­tő az ak­tu­á­lis hasz­ná­lat jel­le­ge (ma­gán, cé­ges). Az út­vo­nal le­kér­de­zé­se­kor, vagy me­net­le­vél ké­szí­té­se­kor rend­sze­rünk össze­sí­ti ezen ada­to­kat és kü­lön meg­je­le­ní­ti a ma­gán, il­let­ve cé­ges úton meg­tett ki­lo­mé­ter ér­té­ke­ket.

  Amennyi­ben Ön va­la­mi­lyen lí­zing ke­re­té­ben sze­rez­te be jár­mű­vét, ak­kor a cé­ges hasz­ná­lat után (a 2012. ja­nu­ár 1.-től ér­vény­be lé­pett ÁFA tör­vény ér­tel­mé­ben), az Áfát vissza tud­ja igé­nyel­ni. A vissza­igény­lés­hez szük­sé­ges út­nyil­ván­tar­tá­si for­ma rend­sze­rünk­ből egy­sze­rű­en le­kér­dez­he­tő és több­fé­le for­má­tum­ban (XLS és PDF ) ex­por­tál­ha­tó, tá­rol­ha­tó, nyom­tat­ha­tó.

  Az útvonal megkülönböztetés többféle módon történhet:

  Kapcsolóval: A kétállású kapcsoló beépítésével egyszerűen választható (átkapcsolható), hogy az útvonal magán, vagy céges jellegű-e.

  i button: Speciális kulcstartó méretű azonosító, mely egy egyedi kódot tartalmaz. A magán illetve céges útvonalhoz külön i button azonosító tartozik, így az utazás jellegének megfelelőt kell a járművezetőnek az olvasóhoz érintenie. Ezen megoldással magában foglalja, hogy a jármű az azonosító hozzáérintése nélkül ne induljon.

  Számgombos billentyűzettel: A kisméretű billentyűzeten, a céges-illetve magánúthoz tartozó helyes kód beütésével indíthatja gépjárművét. Előnye, hogy minden esetben a kód beírása szükséges az autó indításához, így véletlenül sem tudja a vezető rossz módban használni a járművet. A megfelelő kód hiányában illetéktelenek képtelenek a jármű indítására.

  Eszközdíjak, beszerelési díjak:

  A többletszolgáltatások havidíján felül az adott szolgáltatáshoz tartozó eszközök egyszeri díjával és a beszerelés költségével is kell számolni járművenként.

  Kétállású kapcsoló 3500 Ft/darab

  A kapcsoló díja beszereléssel együtt értendő.

  i-Button 5000 Ft/darab

  Kódolvasó eszköz. A kódolvasó díja beszereléssel együtt értendő.

  Kulcstartó korong 1450 Ft/darab

  Speciális kulcstartó méretű azonosító, mely egy egyedi kódot tartalmaz.

  Numerikus billentyűzet 9900 Ft/darab

  A tasztatúra díja beszereléssel együtt értendő.

 • Garancia kiterjesztése 5000 Ft/eszköz (12 hó)
  • teljes futamidő
  • díjmentes készülékcsere

  A be­épí­tett GPS ké­szü­lé­kek­re és ki­egé­szí­tők­re a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek sze­rint 12 hó­nap jót­ál­lást vál­la­lunk. Le­he­tő­ség van a jót­ál­lás to­váb­bi 12 hó­nap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, így amennyi­ben a jót­ál­lá­si idő alatt ké­szü­lé­ke meg­hi­bá­sod­na, te­lep­he­lyün­kön díj­men­te­sen új ké­szü­lék­re cse­rél­jük azt.

 • Üzemanyagmérés 600 Ft/gépjármű/hó
  • üzemanyagmérés
  • üzemanyagcsökkentés
  • pontos kép a fogyasztásról

  A flot­ta­kö­ve­té­si rend­sze­rünk egyik ki­emel­ke­dő plusz szol­gál­ta­tá­sa az üzem­anyag­mé­rés. Így ki­szűr­he­tő­ek az üzem­anyag „ki­vé­te­lek”, „mel­lé­tan­ko­lá­sok” és könnye­dén meg­ál­la­pít­ha­tó, me­lyik so­főr bá­nik ta­ka­ré­ko­san a jár­mű­vel, ami nem egy utol­só szem­pont a mai ma­gas üzem­anyag­árak mel­lett. Az üzem­anyag mé­ré­si szol­gál­ta­tás­sal pon­tos ké­pet kap­hat ar­ról, hogy ép­pen mennyi üzem­anyag van a jár­mű­ben, va­la­mint hol, mi­kor, mennyit tan­kol­tak.

  Az üzem­anyag fo­gyasz­tás mé­ré­sé­re há­rom kü­lön­bö­ző meg­ol­dást kí­ná­lunk, ame­lyek elő­nye­i­ről és hát­rá­nya­i­ról alább ol­vas­hat­nak. Az Ön szá­má­ra op­ti­má­lis üzem­anyag mé­ré­si meg­ol­dás ki­vá­lasz­tá­sá­hoz kér­je kol­lé­gá­ink se­gít­sé­gét, mert a jár­mű tí­pu­sa és pon­tos év­já­ra­ta alap­ján tud­juk a leg­jobb szol­gál­ta­tást nyúj­ta­ni.

  Az üzemanyagszint mérése többféle módon történhet:

  A jár­mű gyá­ri üzem­anyag szint­mé­rő­jé­re va­ló rá­kö­tés: A leg­ol­csóbb meg­ol­dás, hi­szen kü­lön üzem­anyag­mé­rő esz­köz be­sze­re­lést nem igé­nyel. A jár­mű gyá­ri üzem­anyag jel­adó­ját ala­pul vé­ve egy fe­szült­ség­sza­bá­lyo­zó mo­dul (jár­mű elekt­ro­mos rend­sze­ré­nek in­ga­do­zá­sá­nak ki­szű­ré­sé­re) út­ján to­váb­bít­juk a je­let a GPS esz­köz fe­lé. A mé­ré­si pon­tos­sá­got a gyá­ri szint­mé­rő (úszó) mű­sza­ki ál­la­po­ta is be­fo­lyá­sol­ja. Az eset­le­ges vissza­élé­sek­ről így könnyen tá­jé­ko­zód­ha­tunk. A be­épí­tés­hez az üzem­anyag tank ka­lib­rá­lá­sa szük­sé­ges.

  A jár­mű szá­mí­tó­gé­pes CAN há­ló­za­tá­hoz csat­la­ko­zás: Egy ki­egé­szí­tő CAN mo­dul se­gít­sé­gé­vel a GPS esz­köz to­váb­bí­ta­ni ké­pes a jár­mű szá­mí­tó­gé­pes há­ló­za­ta (CAN) ál­tal kö­zölt ada­to­kat. A CAN mo­dul be­épí­té­sé­vel a pon­tos üzem­anyag szint mel­lett gép­jár­mű­tí­pus­tól füg­gő­en szá­mos hasz­nos in­for­má­ci­ót is ki­nyer­he­tünk. A meg­je­le­nít­he­tő ada­tok so­ra a tel­jes­ség igé­nye nél­kül: ki­lo­mé­ter­óra ál­lás, for­du­lat­szám, hű­tő­víz hő­mér­sék­let, gáz­pe­dál­ál­lás, fény­szó­rók ál­la­po­ta, biz­ton­sá­gi öv ál­la­po­ta és üzem­anyag­szint mé­rés. Az esz­köz be­sze­re­lé­se gyors, üzem­anyag tank ka­lib­rá­lást nem igé­nyel.

  Ka­pa­ci­tív szon­da be­épí­té­se: A meg­ol­dás lé­nye­ge, hogy a jár­mű tank­já­ba egy ki­egé­szí­tő üzem­anyag szon­da ke­rül be­épí­tés­re. A be­épí­tés ez eset­ben a leg­hosszabb és leg­költ­sé­ge­sebb tank le­sze­re­lés, fú­rás, vissza­sze­re­lés, ka­lib­rá­lás). Elő­nye, hogy szin­te min­den jár­mű­nél hasz­nál­ha­tó és a szon­da sa­ját ma­ga sta­bi­li­zál­ja a táp­fe­szült­sé­gét. Ál­lan­dó táp­fe­szült­ség­re kö­tött üzem­anyag szon­dá­val nagy pon­tos­sá­gú mé­rés ér­he­tő el, azon­ban az utó­la­gos be­épí­tés mi­att a jár­mű ezen ré­sze a ga­ran­ci­á­ját el­vesz­ti. Ezen meg­ol­dás leg­in­kább 3,5 ton­na össz­súlyt meg­ha­la­dó te­her­gép­jár­mű­vek ese­tén al­kal­ma­zott.

  Eszközdíjak, beszerelési díjak:

  A többletszolgáltatások havidíján felül az adott szolgáltatáshoz tartozó eszközök egyszeri díjával és a beszerelés költségével is kell számolni járművenként.

  Üzemanyagmérés gyári jeladón eszköz díja bekötéssel együtt 5000 Ft/darab
  CAN olvasó modul eszköz díja bekötéssel együtt 33000 Ft/darab
  Kapacitív szonda eszköz díja bekötéssel együtt 40000 Ft/darab
 • Sebesség túllépés értesítés 200 Ft/gépjármű/hó
  • gyorshajtás
  • sebességhatár
  • fogyasztáscsökkentés

  A gyors­haj­tá­sok könnye­dén ki­szűr­he­tő­ek, mi­vel a flot­ta­kö­ve­tő esz­köz­zel le­kö­vet­he­tő, hogy mi­lyen se­bes­ség­gel ha­lad­nak jár­mű­vei. Rend­sze­rünk­ben meg­ad­hat­ja, hogy az adott jár­mű ma­xi­má­li­san mi­lyen se­bes­ség­gel ha­lad­hat. Gép­jár­mű faj­tán­ként kü­lön­bö­ző ha­tár­ér­té­ket ad­hat meg pl: au­tó­busz 100 km/h mun­ka­gép 50 km/h sze­mély­au­tó 130 km/h, így az Ön ál­tal be­ál­lí­tott se­bes­ség­túl­lé­pé­sek­ről azon­na­li ér­te­sí­tést kap­hat. A funk­ció hasz­ná­la­tá­val csök­kent­he­ti a jár­mű­vei fo­gyasz­tá­sát és a nem ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­lat­ból ere­dő ká­ro­kat.

  Az SMS-ben tör­té­nő ér­te­sí­tés a szö­ve­ges üze­ne­tek szá­má­tól füg­gő­en kü­lön ke­rül ki­szám­lá­zás­ra.

 • Fedélzeti kijelző, kommunikációs modul 500 Ft/gépjármű/hó
  • navigációs eszköz
  • útvonalterv
  • gyors üzenetváltás

  A mű­szer­fal­hoz te­le­pít­he­tő na­vi­gá­ci­ós esz­köz ki­jel­ző­jé­re kész út­vo­nal­ter­ve­ket küld­het, így se­gít­he­ti és irá­nyít­hat­ja a gép­jár­mű ve­ze­tő­jét. Az el­kül­dött út­vo­nal el­fo­ga­dá­sa után a jár­mű ve­ze­tő­jét az esz­köz el­na­vi­gál­ja a meg­fe­le­lő hely­re. A Gar­min be­épí­té­sé­vel le­he­tő­ség nyí­lik gyors üze­net­vál­tás­ra is. A ki­jel­ző se­gít­sé­gé­vel az üze­ne­tek kül­dé­se fo­ga­dá­sa meg­ol­dott, ezért a szo­ká­sos kom­mu­ni­ká­ci­ós költ­sé­gek (te­le­fon­hí­vá­sok) je­len­tő­sen le­csök­ken­nek. Az esz­köz és be­épí­té­sé­nek költ­sé­gi­ről itt tá­jé­ko­zód­hat.

  Eszközdíjak, beszerelési díjak:

  A többletszolgáltatások havidíján felül az adott szolgáltatáshoz tartozó eszközök egyszeri díjával és a beszerelés költségével is kell számolni járművenként.

  Navigációs Garmin kijelző eszköz díja 60000 Ft/darab

  Az eszköz díja felszereléssel és bekötéssel együtt értendő.

 • Gépjármű védelem
  • extra biztonság
  • belső térvédelem
  • sms értesítés

  Az au­tók­ba épí­tett gyá­ri ri­asz­tók­kal szem­ben ext­ra biz­ton­sá­got je­lent egy utó­la­go­san be­épí­tett ri­asz­tó mo­dul. Az ál­ta­lunk be­épí­tett ri­asz­tó bel­ső tér­vé­de­lem­mel és bel­ső ak­ku­mu­lá­to­ros szi­ré­ná­val ren­del­ke­zik. A rend­szer hasz­ná­la­tá­hoz nem szük­sé­ges kü­lön táv­irá­nyí­tó, az éle­sí­tést és ki­kap­cso­lá­sát a jár­mű gyá­ri táv­irá­nyí­tó­já­val ve­zé­rel­he­ti. Amennyi­ben a ri­asz­tó mel­lé GPS ké­szü­lék is be­épí­tés­re ke­rül a ri­asz­tá­sok­ról mo­bil­ké­szü­lé­ké­re SMS ér­te­sí­tést kap­hat kü­lön díj el­le­né­ben.

  A ri­asz­tó be­sze­re­lé­se gép­jár­mű tí­pus­tól füg­gő­en vál­toz­hat, rész­le­te­kért kér­jük ér­dek­lőd­jön el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken.

  Eszközdíjak, beszerelési díjak:

  A többletszolgáltatások havidíján felül az adott szolgáltatáshoz tartozó eszközök egyszeri díjával és a beszerelés költségével is kell számolni járművenként.

  Autóriasztó eszköz díja 55000 Ft/darab

  Az eszköz díja beszereléssel együtt értendő.

 • Motor diagnosztikai adatok 600 Ft/gépjármű/hó
  • motor diagnosztika
  • visszajelzés

  A jár­mű ál­tal kom­mu­ni­kált mo­tor di­ag­nosz­ti­kai ada­tok fel­dol­goz­ha­tó­ak és meg­je­le­nít­he­tő­ek flot­ta­kö­ve­tő fe­lü­le­tün­kön. Gép­jár­mű tí­pus­tól füg­gő­en a leg­kü­lön­fé­lébb ada­tok je­le­nít­he­tő­ek meg fe­lü­le­tün­kön.

  • Pillanatnyi üzemanyag
  • Összes elfogyasztott üzemanyag
  • Kilométeróra állása
  • Fényszórók állapota
  • Szervizintervallum
  • Vezetési idő
  • Olajnyomás
  • Alacsony olaj szint visszajelzés
  • Gyári autóriasztó állapota
  • Légkondicionáló állapota
  • Fékpedál állapota
  • Kuplung pedál állapota
  • Gázpedál állás
  • Sebesség váltó állapota
  • ABS állapota
  • Motorhőmérséklet
  • Motorfordulatszám
  • Motor üzemidő
  • Fékfolyadék szint
  • Tempomat állapota
  • Biztonsági öv állapota
  • Vészvillogó állapota

  Eszközdíjak, beszerelési díjak:

  A többletszolgáltatások havidíján felül az adott szolgáltatáshoz tartozó eszközök egyszeri díjával és a beszerelés költségével is kell számolni járművenként.

  CAN olvasó modul eszköz díja bekötéssel együtt 38000 Ft/darab

* A fenti árak nem tartalmazzák az Áfát.