MyFleet | GSGroup

Nyomkövetés • Járműkövetés • Flottakövetés

SHADOW

E-útdíj

2013. jú­li­us 1-től ha­zánk­ban is be­ve­ze­tés­re ke­rült a meg­tett út­tal ará­nyos elekt­ro­ni­kus út­díj­fi­ze­té­si rend­szer, amely a ma­gyar út­há­ló­zat ki­je­lölt, össze­sen 6513 km hosszú ré­szét érin­ti a 3,5 ton­na össz­tö­me­get meg­ha­la­dó jár­mű­vek vo­nat­ko­zá­sá­ban.

A GSG­ro­up MyFle­et Zrt. – mint az út­díj be­val­lá­sá­ra al­kal­mas fe­dél­ze­ti egy­sé­gek hi­va­ta­los vi­szont­el­adó­ja – ál­tal biz­to­sí­tott fe­dél­ze­ti esz­köz (úgy­ne­ve­zett "On Board Unit", rö­vi­den OBU) se­gít­sé­gé­vel Ön ele­get tud ten­ni díj­fi­ze­té­si kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek.

A díj­fi­ze­té­si kö­te­le­zett­ség a 3,5 ton­na meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­la­dó te­her­gép­jár­mű­vek­re vo­nat­ko­zik. A meg­tett út­tal ará­nyos díj­fi­ze­tés mér­té­ke függ a hasz­nált út­tí­pus­tól (au­tó­pá­lya, au­tó­út vagy fő­út), a gép­jár­mű ka­te­gó­ri­á­já­tól (J2, J3, J4) és kör­nye­zet­vé­del­mi be­so­ro­lá­sá­tól is.

A 3,5 ton­na leg­na­gyobb meg­en­ge­dett össz­tö­meg fe­let­ti jár­mű­vek ka­te­gó­ri­ák­ba so­ro­lá­sa ten­gely­szám alap­ján tör­té­nik: a J2-be a két­ten­ge­lyes, a J3-ba a há­rom, míg a J4 ka­te­gó­ri­á­ba a négy (vagy több) ten­gellyel ren­del­ke­ző jár­mű­vek ke­rül­nek.

A Ma­gyar Kor­mány az Nem­ze­ti Út­díj­fi­ze­té­si Szol­gál­ta­tó Zrt.-t je­löl­te ki az út­díj­sze­dői és az egye­te­mes út­díj­szol­gál­ta­tói fel­ada­tok el­lá­tá­sá­ra, de a tár­sa­ság az el­len­őr­zés tá­mo­ga­tá­sá­ban is fon­tos sze­re­pet fog be­töl­te­ni. Út­díj­sze­dő­ként az Nem­ze­ti Út­díj­fi­ze­té­si Szol­gál­ta­tó Zrt. fe­le­lős a meg­tett út­tal ará­nyos út­díj ki­ve­té­sért és be­sze­dé­sért, út­díj­szol­gál­ta­tó­ként min­den út­hasz­ná­ló szá­má­ra le­he­tő­vé te­szi az út­díj meg­fi­ze­té­sét, el­len­őr­zést tá­mo­ga­tó funk­ci­ó­já­ban pe­dig a jo­go­su­lat­lan út­hasz­ná­lók­ról szol­gál­tat ada­to­kat a díj­el­len­őr­ző ha­tó­ság (Rend­őr­ség) ré­szé­re.

A HU-GO bevezetése

  • segíti Magyarország további felzárkózását az európai közlekedési normákhoz és teljesebb csatlakozását az európai közlekedési hálózatba;
  • igazságosabbá teszi a költségviselést, hiszen mindenki valós úthasználatával arányosan fizet az úthasználat igénybevételéért;
  • jelentősen növeli az útdíjból származó állami többletbevételt, ami lehetővé teszik a bővülő úthálózat valóban megfelelő szintű fenntartásának finanszírozását;
  • a felhasználók számára kifizetődővé teszi a rövid útszakaszok igénybevételének lehetőségét;
  • arányosan növeli a szállítási költségeket, ezért a vállalkozókat érdekeltté teszi a felelős úthasználatban (így csökkentve az üres futások környezeti és infrastrukturális költségeit).

A meg­tett út­tal ará­nyos elekt­ro­ni­kus út­díj­sze­dé­si rend­szer­ről és a díj­po­li­ti­kai alap­el­vek­től to­váb­bi in­for­má­ci­ó­kat ta­lál­hat a HU-GO ol­da­la­in.