+36 1 506 0400

nyomkövetés

járműkövetés

flottakövetés

E-útdíj

2013. július 1-től hazánkban is bevezetésre került a megtett úttal arányos elektronikus útdíjfizetési rendszer, amely a magyar úthálózat kijelölt, összesen 6513 km hosszú részét érinti a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek vonatkozásában.

A GSGroup MyFleet Zrt. – mint az útdíj bevallására alkalmas fedélzeti egységek hivatalos viszonteladója – által biztosított fedélzeti eszköz (úgynevezett „On Board Unit”, röviden OBU) segítségével Ön eleget tud tenni díjfizetési kötelezettségeinek.

A díjfizetési kötelezettség a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozik. A megtett úttal arányos díjfizetés mértéke függ a használt úttípustól (autópálya, autóút vagy főút), a gépjármű kategóriájától (J2, J3, J4) és környezetvédelmi besorolásától is.

A 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeg feletti járművek kategóriákba sorolása tengelyszám alapján történik: a J2-be a kéttengelyes, a J3-ba a három, míg a J4 kategóriába a négy (vagy több) tengellyel rendelkező járművek kerülnek.

Az úthasználat bruttó díja (Ft/km)

Környezet-
­védel­mi
kate­gória

J2 díjkategória

J3 díjkategória

J4 díjkategória

Gyorsfor-
galmi út

Főút

Gyorsfor-
galmi út

Főút

Gyorsfor-
galmi út

Főút

A (≥ EURO III.)

42,41

18,04

59,52

31,23

86,70

54,07

B (EURO II.)

49,89

21,23

70,02

36,75

108,38

67,60

C (EURO I.)

57,38

24,41

80,53

42,26

130,06

81,11

Az autóbuszok (B2) és a D1-es kategóriába tartozó járművek továbbra is az e-matricás rendszerben vásárolhatnak úthasználati jogosultságot.

A Magyar Kormány az Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t jelölte ki az útdíjszedői és az egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok ellátására, de a társaság az ellenőrzés támogatásában is fontos szerepet fog betölteni. Útdíjszedőként az Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. felelős a megtett úttal arányos útdíj kivetésért és beszedésért, útdíjszolgáltatóként minden úthasználó számára lehetővé teszi az útdíj megfizetését, ellenőrzést támogató funkciójában pedig a jogosulatlan úthasználókról szolgáltat adatokat a díjellenőrző hatóság (Rendőrség) részére.

A HU-GO bevezetése

  • segíti Magyarország további felzárkózását az európai közlekedési normákhoz és teljesebb csatlakozását az európai közlekedési hálózatba;

  • igazságosabbá teszi a költségviselést, hiszen mindenki valós úthasználatával arányosan fizet az úthasználat igénybevételéért;

  • jelentősen növeli az útdíjból származó állami többletbevételt, ami lehetővé teszik a bővülő úthálózat valóban megfelelő szintű fenntartásának finanszírozását;

  • a felhasználók számára kifizetődővé teszi a rövid útszakaszok igénybevételének lehetőségét;

  • arányosan növeli a szállítási költségeket, ezért a vállalkozókat érdekeltté teszi a felelős úthasználatban (így csökkentve az üres futások környezeti és infrastrukturális költségeit).

A megtett úttal arányos elektronikus útdíjszedési rendszerről és a díjpolitikai alapelvektől további információkat találhat a HU-GO oldalain.

A fedélzeti egységek típusai:

A fedélzeti egység egy olyan eszköz, amely kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy mérje a fizetős útszakaszokon megtett távolságokat és ezen adatok alapján automatikusan kiszámításra és bevallásra kerül a fizetendő útdíj. Az OBU-k előnye, hogy egyszerűen üzembe helyezhetőek (szivargyújtóba való bedugáskor használatra készek), így szükség esetén akár az egyik járműből áthelyezhetők egy másik járműbe is.

OBU S-550

Az eszköz leg­főbb elő­nye a kis mé­ret és az egy­sze­rű üzem­be he­lye­zés. A fe­dél­ze­ti egy­ség fény­jel­zé­sek se­gít­sé­gé­vel tá­jé­koztatja Önt mű­kö­dé­sé­nek ál­la­po­tá­ról és az út­díj egyen­le­gé­ről. Az eszközt kifejezetten azoknak ajánljuk akik szeretik az egyszerűséget, megbízhatóságot.

Ára: 34 900 Ft + Áfa/db

OBU S-900

Az S900-as prémium széria ha­té­ko­nyan tá­mo­gat­ja a jár­mű­sze­rel­vé­nyek vál­to­zó ten­gely­szám ada­tá­nak egy­sze­rű és gyors mó­do­sí­tá­sát. Ki­jel­ző­je jól át­te­kint­he­tő, 8 nyel­ven – töb­bek közt ma­gya­rul – nyújt rész­le­tes in­for­má­ció­kat a mű­kö­dés kö­rül­mé­nyei­ről, va­la­mint út­díj egyen­le­ge ál­la­po­tá­ról. A ten­gely­szám be­ál­lí­tá­sa és az út­díj egyen­leg le­kér­de­zé­se egy egy­sze­rű­en ke­zel­he­tő menü­rend­szer se­gít­sé­gé­vel va­ló­sít­ha­tó meg. A gép­jár­mű­ve­ze­tőt az egy­ség hang­jel­zés­sel fi­gyel­mez­te­ti az állapot­válto­zások­ról. Főként olyan fel­hasz­nálók­nak ajánl­juk, akik vál­to­zó kö­rül­mé­nyek kö­zött so­kat hasz­nál­ják a fi­ze­tős út­há­ló­za­tot.

Ára: 56 900 Ft + Áfa/db

Az eszközök beszerelését az Önök telephelyén vagy az Önök által megjelölt helyszínen is készséggel elvégezzük a beszerelési díjon felüli kiszállási díj ellenében. A beszerelési és kiszállási díjakról itt tájékozódhat!