MyFleet | GSGroup

Nyomkövetés • Járműkövetés • Flottakövetés

SHADOW

Pró­bál­ja ki!

Tapasztalja meg a flottakövetési szolgáltatás előnyeit!

Amennyi­ben szol­gál­ta­tá­sa­ink fel­kel­tet­ték ér­dek­lő­dé­sét, de a dön­té­sé­nek meg­ho­za­ta­la előtt sze­ret­ne meg­bi­zo­nyo­sod­ni ar­ról, hogy Ön jól vá­lasz­tott, pró­bál­ja ki szol­gál­ta­tá­sa­in­kat!

A TESZT szol­gál­ta­tá­si cso­ma­gunk egy hó­nap­ra ve­he­tő igény­be.

A TESZT szol­gál­ta­tás dí­ja: 15 000 Ft + Áfa

A szol­gál­ta­tás dí­ja a kö­vet­ke­ző­ket tar­tal­maz­za:

  • a ké­szü­lék be-, il­let­ve ki­sze­re­lé­si költ­sé­ge­it te­lep­he­lyün­kön
  • az adat­for­ga­lom dí­ját a teszt idő­szak­ra

A ké­szü­lék­re, an­nak be­sze­re­lé­se­kor 39 900 Ft ka­u­ció fi­ze­ten­dő, ame­lyet a teszt­idő­szak le­tel­te után az esz­köz ki­sze­re­lé­se­kor vissza­fi­ze­tünk Ön­nek. A teszt­idő­szak le­tel­te után amennyi­ben Ön meg­ren­de­li szol­gál­ta­tá­sa­ink egyi­két, úgy a TESZT szol­gál­ta­tás dí­ja az esz­köz­vá­sár­lás vé­tel­árá­ba be­szá­mí­tás­ra ke­rül.

A TESZT szol­gál­ta­tás­sal kap­cso­lat­ban to­váb­bi rész­le­te­ket sze­ret­ne meg­tud­ni, hív­jon min­ket a +36 1 506 0400-as te­le­fon­szá­mon vagy ír­jon ne­künk!