MyFleet | GSGroup

Nyomkövetés • Járműkövetés • Flottakövetés

SHADOW

Szolgáltatások

On-line nyomkövetés

24 órás felügyelet a teljes járműflottájára

A MyFle­et egy mű­hol­das (GPS ala­pú) nyom­kö­ve­tő rend­szer, amellyel a nap 24 órá­já­ban fel­ügyel­he­ti jár­mű­flot­tá­já­nak pil­la­nat­nyi és his­to­ri­kus ese­mé­nye­it, nap-óra-perc pon­tos­ság­gal.

GPS nyom­kö­ve­tő

A MyFle­et GPS ala­pú jár­mű­kö­ve­tő, flot­ta­kö­ve­tő rend­szer hasz­ná­la­tá­val egy­sze­rű­en és gyor­san meg tud­ja ál­la­pí­ta­ni, hol jár­nak az au­tói, azok mi­lyen se­bes­ség­gel ha­lad­nak, mennyi a jár­mű­vek ál­tal meg­tett út hossza, il­let­ve hány li­ter üzem­anyag van a tar­tály­ban.

Flottakövetés

A MyFle­et GPS ala­pú jár­mű­kö­ve­tő, nyomkövető rend­szer hasz­ná­la­tá­val egy­sze­rű­en és gyor­san meg tud­ja ál­la­pí­ta­ni, hol jár­nak az au­tói, azok mi­lyen se­bes­ség­gel ha­lad­nak, mennyi a jár­mű­vek ál­tal meg­tett út hossza, il­let­ve hány li­ter üzem­anyag van a tar­tály­ban.

A nyomkövető rend­szer funk­ci­ói nem csak pon­to­sabb nyil­ván­tar­tást, de ha­té­ko­nyabb és egy­sze­rűbb el­szá­mo­lá­si rend­szert nyúj­ta­nak Ön­nek, így el­fe­lejt­he­ti a me­net­le­ve­lek ve­ze­té­sé­nek bo­nyo­lult pro­ce­dú­rá­ját, így költ­sé­ge­it is je­len­tő­sen csök­kent­he­ti!

Üzemanyagszint mérés

Legyen tisz­tában gép­járművei­nek valós fogyasz­tásával!

A flot­ta­kö­ve­té­si rend­sze­rünk egyik ki­emel­ke­dő plusz szol­gál­ta­tá­sa az üzem­anyag­mé­rés. Így ki­szűr­he­tő­ek az üzem­anyag "ki­vé­te­lek", "mel­lé­tan­ko­lá­sok" és könnye­dén meg­ál­la­pít­ha­tó, me­lyik so­főr bá­nik ta­ka­ré­ko­san a jár­mű­vel, ami nem egy utol­só szem­pont a mai ma­gas üzem­anyag­árak mel­lett. Az üzem­anyag mé­ré­si szol­gál­ta­tás­sal pon­tos ké­pet kap­hat ar­ról, hogy ép­pen mennyi üzem­anyag van a jár­mű­ben, va­la­mint hol, mi­kor, mennyit tan­kol­tak a kér­dé­ses jár­mű­be.

Gépjárművédelem

Járművei legye­nek tel­jes biz­ton­ságban!

A gép­jár­mű­lo­pá­sok és az egy­re gyak­rab­ban elő­for­du­ló rab­lá­sok el­len a fe­le­lős­ség­tel­jes gép­jár­mű tu­laj­do­no­sok már gon­dol­nak ar­ra, hogy ext­ra vé­del­mi meg­ol­dá­sok­kal előz­zék meg a jár­mű­ve­ik el­tu­laj­do­ní­tá­sát. En­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­ra szá­mos meg­ol­dást és le­he­tő­sé­get tu­dunk aján­la­ni.

E-útdíj

2013. jú­li­us 1-től ha­zánk­ban is be­ve­ze­tés­re ke­rült a meg­tett út­tal ará­nyos elekt­ro­ni­kus út­díj­fi­ze­té­si rend­szer, amely a ma­gyar út­há­ló­zat ki­je­lölt, össze­sen 6513 km hosszú ré­szét érin­ti a 3,5 ton­na össz­tö­me­get meg­ha­la­dó jár­mű­vek vo­nat­ko­zá­sá­ban.

A GSG­ro­up MyFle­et Zrt. – mint az út­díj be­val­lá­sá­ra al­kal­mas fe­dél­ze­ti egy­sé­gek hi­va­ta­los vi­szont­el­adó­ja – ál­tal biz­to­sí­tott fe­dél­ze­ti esz­köz (úgy­ne­ve­zett "On Board Unit", rö­vi­den OBU) se­gít­sé­gé­vel Ön ele­get tud ten­ni díj­fi­ze­té­si kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek.

Teszt szolgáltatás

Tapasz­tal­ja meg a flotta­köv­etési szol­gál­tatás előnyeit!

Amennyi­ben szol­gál­ta­tá­sa­ink fel­kel­tet­ték ér­dek­lő­dé­sét, de a dön­té­sé­nek meg­ho­za­ta­la előtt sze­ret­ne meg­bi­zo­nyo­sod­ni ar­ról, hogy Ön jól vá­lasz­tott, pró­bál­ja ki szol­gál­ta­tá­sa­in­kat!