MyFleet | GSGroup

Nyomkövetés • Járműkövetés • Flottakövetés

SHADOW

© 2014,2022 GSGroup MyFleet Zrt.

Telefon: +36 1 506 0400

Fax: +36 1 506 0410

E-mail: [email protected]

Flottakövetés

Teljes ellenőrzés a járműflotta felett

A MyFle­et GPS ala­pú jár­mű­kö­ve­tő, flot­ta­kö­ve­tő rend­szer hasz­ná­la­tá­val egy­sze­rű­en és gyor­san meg tud­ja ál­la­pí­ta­ni, hol jár­nak az au­tói, azok mi­lyen se­bes­ség­gel ha­lad­nak, mennyi a jár­mű­vek ál­tal meg­tett út hossza, il­let­ve hány li­ter üzem­anyag van a tar­tály­ban.

A nyom­kö­ve­tő rend­szer funk­ci­ói nem csak pon­to­sabb nyil­ván­tar­tást, de ha­té­ko­nyabb és egy­sze­rűbb el­szá­mo­lá­si rend­szert nyúj­ta­nak Ön­nek, így el­fe­lejt­he­ti a me­net­le­ve­lek ve­ze­té­sé­nek bo­nyo­lult pro­ce­dú­rá­ját, így költ­sé­ge­it is je­len­tő­sen csök­kent­he­ti!

A rendszerből pontos információt kaphatnak többek között:

 • a jármű sebességéről, a megtett út hosszáról
 • indulás, érkezés és megállás helyről, időpontjáról
 • tankolások időpontjáról, üzemanyagfogyasztásról

A MyFle­et flot­ta­kö­ve­tő szoft­ve­re au­to­ma­ti­ku­san ké­szít tel­jes kö­rű je­len­té­se­ket akár jár­mű­ven­ként vagy so­fő­rön­ként, így az ad­mi­niszt­rá­ci­ós mun­ka­tár­sak­nak nem kell több hely­ről "össze­va­dász­ni­uk" az ada­to­kat. A nyom­kö­ve­tő rend­szer au­to­ma­ti­zált ki­mu­ta­tá­sa­i­nak kö­szön­he­tő­en ke­ve­sebb em­be­ri mun­ka­erő szük­sé­ges az el­szá­mo­lá­sok­hoz, ami költ­ség­csök­ke­nést ered­mé­nyez.

Miért jó Önnek a MyFleet GPS flottakövető szolgáltatása?

 • előnyre tehet szert versenytársaival szemben
 • jelentős költségcsökkentést érhet el (üzemanyag, munkaidő kihasználás, kommunikáció)
 • magasabb minőségben szolgálhatja ki ügyfeleit
 • egyszerűen kiválthatja a menetlevelet
 • mindig tudni fogja, hol vannak valójában a járművei
 • hatékonyabban szervezheti meg a munkát
 • ellenőrizheti beosztottai munkavégzését
 • teljes körű, kulcsrakész szolgáltatás, az Ön egyedi igényeire szabva
 • gyors üzembe helyezés
 • alacsony, előre tervezhető havi díj
 • biztonságban tudhatja flottáját