MyFleet | GSGroup

Nyomkövetés • Járműkövetés • Flottakövetés

SHADOW

Gépjárművédelem

Járművei legyenek teljes biztonságban!

A gép­jár­mű­lo­pá­sok és az egy­re gyak­rab­ban elő­for­du­ló rab­lá­sok el­len a fe­le­lős­ség­tel­jes gép­jár­mű tu­laj­do­no­sok már gon­dol­nak ar­ra, hogy ext­ra vé­del­mi meg­ol­dá­sok­kal előz­zék meg a jár­mű­ve­ik el­tu­laj­do­ní­tá­sát. En­nek meg­va­ló­sí­tá­sá­ra szá­mos meg­ol­dást és le­he­tő­sé­get tu­dunk aján­la­ni.

Autóriasztó

Az au­tók­ba épí­tett gyá­ri ri­asz­tók­kal szem­ben ext­ra biz­ton­sá­got je­lent egy utó­la­go­san be­épí­tett ri­asz­tó mo­dul. Az ál­ta­lunk be­épí­tett ri­asz­tó bel­ső tér­vé­de­lem­mel és bel­ső ak­ku­mu­lá­to­ros szi­ré­ná­val ren­del­ke­zik. A rend­szer hasz­ná­la­tá­hoz nem szük­sé­ges kü­lön táv­irá­nyí­tó, az éle­sí­tést és ki­kap­cso­lá­sát a jár­mű gyá­ri táv­irá­nyí­tó­já­val ve­zé­rel­he­ti. Amennyi­ben a ri­asz­tó mel­lé GPS nyom­kö­ve­tő ké­szü­lék is be­épí­tés­re ke­rül a ri­asz­tá­sok­ról mo­bil­ké­szü­lé­ké­re SMS ér­te­sí­tést kap­hat kü­lön díj el­le­né­ben. Az au­tó­ri­asz­tó mel­lett még több­fé­le mó­don te­het a gép­jár­mű­ve vé­del­me ér­de­ké­ben.

Indításgátló

A gép­jár­mű­be épí­tett i but­ton ol­va­só, vagy bil­len­tyű­zet al­kal­mas ar­ra, hogy meg­gá­tol­ja a jo­go­su­lat­lan sze­mé­lyek szá­má­ra a gép­jár­mű in­dí­tá­sát.

A jár­mű­ve­ze­tő kis­mé­re­tű bil­len­tyű­ze­ten be­írt he­lyes kód­dal, vagy a meg­fe­le­lő kód­dal ren­del­ke­ző i but­ton azo­no­sí­tó­val, tud­ja in­dí­ta­ni az au­tót. Elő­nye, hogy min­den eset­ben a kód be­írá­sa szük­sé­ges az au­tó in­dí­tá­sá­hoz, ezért il­le­ték­te­le­nek kép­te­le­nek a gép­jár­mű in­dí­tá­sá­ra.

Távoli blokkolás bekötése

Le­he­tő­ség van a gép­jár­mű­be egy tá­vo­li re­lé­ve­zér­lés be­kö­té­sé­re is. Így ha jár­mű­vet el­tu­laj­do­nít­ják azt tá­vol­ról egy SMS se­gít­sé­gé­vel bár­mi­kor le­ál­lít­hat­ja.

Az Ön igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő jár­mű­vé­del­mi kon­fi­gu­rá­ció össze­ál­lí­tá­sá­hoz ér­dek­lőd­jön el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken!